លោកស្រី សុត រ៉ា

 លោកស្រី សុត រ៉ា អាយុ 29 ឆ្នាំ​​ គាត់រស់នៅក្នុង ភូមិ ស្រះ ស្រង់ខាងជើង សៀមរាប សង្កាត់ នគរភ្នំ ក្រុង សៀមរាប ខេត្ដសៀមរាប។ គាត់បានបើ​កភោជនីយដ្ឋាន និងហាងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍​តូចមួយ។ លោកស្រី រ៉ា មានសមាជិកប្រាំនាក់ក្នុងបន្ទុក។លោកស្រី សុត រ៉ា ​ទទួល​ប្រាក់កម្ចី ពីហត្ថាកសិករ ចំនួនបីវគ្គ។ ​នៅក្នុង​វគ្គដំបូង ​ប្រាក់កម្ចីចំនួន 4,000 ដុល្លារ​ ដើម្បីទ្រទ្រង់ដល់​សកម្មភាពអាជីវកម្ម ភោជនីយដ្ឋានរបស់គាត់។ បន្ទាប់មក ពីរវគ្គទៀតគាត់​បានខ្ចីប្រាក់ 5,000 ដុល្លារជាដើមទុន សម្រាប់ការបង្កើត ហាងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍មួយ។ ហាងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ ​ និង ភោជនីយដ្ឋានរបស់គាត់ សម្រាប់អតិថិជនជាជនបរទេស។ ហើយបន្ទាប់មក នៅវគ្គចុងក្រោយ​ គាត់បានខ្ចី ចំនួន 10.000 ដុល្លារ ដើម្បីពង្រឹងសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់គាត់អោយបានល្អជាងមុន។ រយៈពេលនៃឥណទានទាំង ពីរវគ្គ មានរយៈពេលពីរឆ្នាំ សម្រាប់វគ្គនីមួយៗ និង បីឆ្នាំសម្រាប់វគ្គចុងក្រោយ ។ ​នៅក្នុងពេលអនាគត លោកស្រី សុត រ៉ា ចង់​ពង្រីកអាជីវកម្មរបស់គាត់ ដោយការ ទិញដី នៅក្បែរ ភោជនីយដ្ឋាន របស់នាង នៅក្នុងគោលបំណង ដើម្បីបំបែកទីតាំង ហាងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ ពីភោជនីយដ្ឋាន សម្រាប់រឿងមួយ និងដើម្បីពង្រីក កន្លែងសម្រាប់ ចតរថយន្ត សម្រាប់ រឿងមួយផ្សេងទៀត។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨
សូមចុច នៅទីនេះ ដើម្បីទាញយករបាយការណ៍ឆ្នាំចុងក្រោយ ២០១៨។
បណ្តាញទីតាំងអេធីអឹម
សូមចុច នៅទីនេះ ដើម្បីមើលម៉ាស៊ីនអេធីអឹមរបស់ ហត្ថាកសិករ នៅទូទាំងប្រទេស។
លទ្ធផលសម្រេចបានគិតត្រឹម ៣១ មករា ២០២០
ចំនួនការិយាល័យប្រតិបត្តិការ ១៧៧
ការិយាល័យកណ្តាល
ចំនួនបុគ្គលិកសរុប ៤,៥៦៨ នាក់
បុគ្គលិកភេទប្រុស ៣,៣២១ នាក់
បុគ្គលិកភេទស្រី ១,២៤៧ នាក់
លទ្ធផលផលិតផលឥណទាន  
ផលប័ត្រឥណទានសរុប  ១,០៨៧ លានដុល្លារ
អតិថិជនឥណទានសរុប ១៧២,១៦៩ នាក់
លទ្ធផលផលិតផលប្រាក់បញ្ញើសន្សំ  
ចំនួនប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុប ៥៩១ លានដុល្លារ
អតិថិជនប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុប ២៦២,៤៩៨ នាក់
ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម
សូមចុច នៅទីនេះ ឬអត្ថប្រយោជន៍ដែលអ្នករំពឹងទុក
កម្មវិធីធនាគារចល័ត
ទំព័រផ្លូវការ