ធនធានមនុស្ស

នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្សបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរក្សានិងពង្រឹងដើមទុនជាធនធានមនុស្សរបស់ហត្ថាកសិករ ដើម្បីចូលរួមគាំទ្រការអភិវឌ្ឍអង្គភាព ប្រកបដោយនិរន្តរភាពស្របតាមគោលការណ៍ប្រតិបត្ដិការអាជីវកម្ម។ យុទ្ធសាស្រ្តដ៏ មុតមាំរបស់នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្សត្រូវបានបង្កើត និងពង្រឹងជាបន្តបន្ទាប់ធ្វើយ៉ាងណារក្សារុញច្រានស្ថាប័ន ឆ្ពោះទៅរកភាព ជោគជ័យដែលបានកំនត់ទុក។ ប្រតិបត្តិតាមគោលការណ៍យុទ្ធសាស្រ្ត ហត្ថាកសិករបានយក ចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ ទៅក្នុង អភិបាលកិច្ចល្អ និងកិច្ចការថែទាំបុគ្គលិក។ ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មនាដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ៩០ ហត្ថាកសិករ តែងតែ ទទួលបានផលវិជ្ជមានជាច្រើនលើការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស ក្នុងនោះអត្រាលាលែងពីការងារ កំហុសវិជ្ជាជីវៈរបស់បុគ្គលិក និងការលួចបន្លំមានសន្ទុះទាបបំផុត។ ក្នុងឆ្នាំ២០១៦កន្លងទៅ អត្រាចាកចេញរបស់បុគ្គលិកហត្ថាកសិករមានចំនួនត្រឹម៨,៦៥ ភាគរយប៉ុណ្ណោះ ខណៈដែលបុគ្គលិកត្រូវបានជ្រើសរើសថ្មីមានរហូតដល់ ១៣១នាក់ ដែលធ្វើអោយចំនួនបុគ្គលិក សរុបកើន ឡើងរហូតដល់ ២៣២៥ នាក់ កំ ពុងបម្រើការនៅការិយាល័យទាំង ១៥៣ នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។

ការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពបុគ្គលិក
ការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពបុគ្គលិក គឺជាសកម្មភាពដែលហត្ថាកសិករអនុវត្តជាប្រចាំដែលមិនអាចខ្វះបាន ក្នុងទិសដៅតម្រង់ទិស និងបំពាក់បំប៉នចំណេះដឹង និងវិជ្ជាជីវៈជំនាញទៅកាន់បុគ្គលិកស្ថាប័នរាប់បញ្ចូលទាំងបុគ្គលិកទើបជ្រើសរើសថ្មី និងបុគ្គលិក កំពុងបំពេញកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃ។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្សេងៗ ត្រូវបានរៀបចំតាមកាលវិភាគដ៏ជាក់លាក់ក្រោមការបណ្តុះបណ្តាល ពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងស្ថាប័ន និងគ្រូជំនាញពីប្រភពខាងក្រៅ។ ក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅ សិក្ខាកាមចំនួន ៣៧៣ នាក់ ត្រូវបានអញ្ជើញ ចូលរួមនៅក្នុងវគ្គតម្រង់ទិស និង៣២៤នាក់ផ្សេងទៀតបានចូលរួមនៅក្នុងវគ្គសិក្សាពីមូលដ្ឋានគ្រឹះ។ ជាមធ្យមបុគ្គលិកម្នាក់ មានលទ្ធភាព ចូលរួមនៅក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះយ៉ាងតិចម្តងក្នុងមួយឆ្នាំ ដែលមានយ៉ាងតិច៦មុខវិជ្ជារាប់បញ្ចូល។ ក្រៅពីនេះ ការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានខាងក្នុង ហត្ថាកសិករ បានរួមចំណែកកិច្ចការសង្គមក្នុងការផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សនិស្សិតតាមរយៈ ការផ្តល់ការងារស្ម័គ្រចិត្ត ដើម្បីពួកគេទទួលបានបទពិសោធន៍ការងារជាក់ស្តែងសម្រាប់គោលបំណង និក្ខេបបទ និងអាជីព នាពេលអនាគត។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៧
សូមចុច នៅទីនេះ ដើម្បីទាញយករបាយការណ៍ឆ្នាំចុងក្រោយ ២០១៧។
បណ្តាញទីតាំងអេធីអឹម
សូមចុច នៅទីនេះ ដើម្បីមើលម៉ាស៊ីនអេធីអឹមរបស់ ហត្ថាកសិករ នៅទូទាំងប្រទេស។
លទ្ធផលសំរេចបានគិតត្រឹម៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨
ចំនួនការិយាល័យប្រតិបត្តិការ ១៧៨
ការិយាល័យកណ្តាល
ចំនួនបុគ្គលិកសរុប ៣,៣៩៩ នាក់
បុគ្គលិកភេទប្រុស ២,៣២៩ នាក់
បុគ្គលិកភេទស្រី ១,០៧០ នាក់
លទ្ធផលផលិតផលឥណទាន  
ផលប័ត្រឥណទានសរុប ៦៩៦ លាន ដុល្លារ
អតិថិជនឥណទានសរុប ១៣៩,៧៣៧ នាក់
លទ្ធផលផលិតផលប្រាក់បញ្ញើសន្សំ  
ចំនួនប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុប ៤៣៩ លាន ដុល្លារ
អតិថិជនប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុប ២៣១,៤០៥ នាក់
ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម
សូមចុច នៅទីនេះ ឬអត្ថប្រយោជន៍ដែលអ្នករំពឹងទុក
កម្មវិធីធនាគារចល័ត
ទំព័រផ្លូវការ