សេវាទូទាត់រហ័ស

សេវាទូទាត់រហ័ស ជា​សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ថ្មី ដែល​បាន​ផ្តួច​ផ្តើម​ដោយ​ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា និង ចូល​រួម​សហ​ការ​ដោយ​ធនា​គារ​ពាណិជ្ជ និង​គ្រឹះ​ស្ថាន​មី​ក្រូ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ទទួល​ប្រាក់​បញ្ញើ ដើម្បី​ផ្តល់​ភាព​ងាយ​ស្រួល​ដល់​អតិថិ​ជន ក្នុង​ការ​ផ្ទេរ ឬ ទូទាត់​ប្រាក់​រៀល​ឆ្លង​បណ្តា​ធនាគារ និង គ្រឹះ​ស្ថាន​មីក្រូ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ដែល​ជា​ដៃ​គូ។

លក្ខខណ្ឌតម្រូវ
បរិយាយ
 
រូបិយប័ណ្ណ
ប្រាក់រៀលខ្មែរ
៣,២៥%
អតិបរមាក្នុង១ប្រតិបត្តិការ
៤ លានរៀល
៤,៥០%
កម្រៃសេវាផ្ទេរប្រាក់
​​ចំនួនទឹកប្រាក់ (រៀល)
កម្រៃសេវា (រៀល)
 
≤ ៤ លានរៀល
៤.០០០រៀល
 
៤លាន​ - ២០លានរៀល
​៤.០០០រៀល
 
២០លាន - ៤០លានរៀល
១២.០០០រៀល
ការគិតកម្រៃសេវា
​អ្នកផ្ទេរប្រាក់ជាអ្នកទទួលបន្ទុកបង់កម្រៃសេវា ។
 
លក្ខខណ្ឌតម្រូវ
អ្នកទទួលប្រាក់ត្រូវមានគណនី១ក្នុងចំណោមធនាគារ
ឬ គ្រឹះ​ស្ថាន​មី​ក្រូ​ហិរញ្ញ​វត្ថុជា​ដៃ​គូ។
 
ដៃគូ
ធនាគារ៖ អេស៊ីលីដា អេប៊ីអេ វិនិយោគនិង អភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា
កម្ពុជា​សាធារណៈ កា​ណា​ឌី​យ៉ា ហ្វី​លីព ស្ថាប​នា គ្រឹះ​ស្ថាន​មី​ក្រូ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ
ទទួល​ប្រាក់​បញ្ញើ៖ ហត្ថា​កសិករ ប្រាសាក់ អេអឹមខេ
អម្រឹត ក្រេឌីត និង វីសិនហ្វាន់ ហើយ​នឹង​មាន​គ្រឹះ​ស្ថាន​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ផ្សេង​ទៀត​។
 

កំណត់សម្គាល់: អត្រាការប្រាក់ទាំងនេះរក្សាសិទ្ធកែប្រែដោយមិនជូនដំណឹងជាមុន។

* កម្មវត្ថុ

* នាមត្រកូល-នាមខ្លួន

* អ៊ីម៉ែល

* លេខទូរសព្ទ

* បញ្ចេញមតិ

* Security Code  
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៦
សូមចុច នៅទីនេះ ដើម្បីទាញយករបាយការណ៍ឆ្នាំចុងក្រោយ ២០១៦។
បណ្តាញទីតាំងអេធីអឹម
សូមចុច នៅទីនេះ ដើម្បីមើលម៉ាស៊ីនអេធីអឹមរបស់ ហត្ថាកសិករ នៅទូទាំងប្រទេស។
លទ្ធផលសំរេចបានគិតត្រឹម៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨
ចំនួនការិយាល័យប្រតិបត្តិការ ១៧៣
ការិយាល័យកណ្តាល
ចំនួនបុគ្គលិកសរុប ៣,២៦៥ នាក់
បុគ្គលិកភេទប្រុស ២,២២៨ នាក់
បុគ្គលិកភេទស្រី ១,០៣៧ នាក់
លទ្ធផលផលិតផលឥណទាន  
ផលប័ត្រឥណទានសរុប ៦៣០ លាន ដុល្លា
អតិថិជនឥណទានសរុប ១២៨,៩៩០ នាក់
លទ្ធផលផលិតផលប្រាក់បញ្ញើសន្សំ  
ចំនួនប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុប ៣៨៤ លាន ដុល្លារ
អតិថិជនប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុប ២២៦,១៣៦ នាក់
ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម
សូមចុច នៅទីនេះ ឬអត្ថប្រយោជន៍ដែលអ្នករំពឹងទុក
កម្មវិធីធនាគារចល័ត
ទំព័រផ្លូវការ