សេវាទូទាត់រហ័ស

សេវាទូទាត់រហ័ស ជាសេវាផ្ទេរប្រាក់ថ្មី ដែលបានផ្តួចផ្តើមដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និង ចូលរួមសហការដោយធនាគារពាណិជ្ជ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើ ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អតិថិជន ក្នុងការផ្ទេរ ឬ ទូទាត់ប្រាក់រៀលឆ្លងបណ្តាធនាគារ និង គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលជាដៃគូ។

លក្ខខណ្ឌតម្រូវ បរិយាយ
រូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់រៀល
ចំនួនផ្ទេរអតិបរមា ក្នុង​ ០១ ប្រតិបត្តិការ ៤០,០០០,០០០
កម្រៃសេវាផ្ទេរប្រាក់ ទំហំទឹកប្រាក់ កម្រៃសេវា (រៀល)
  លាន រៀល ,០០០
  លាន រៀល - ២០ លាន រៀល ៨,០០០
២០ លាន រៀល -៤០ លានរៀល ១២,០០០
ការគិតកម្រៃសេវា អ្នកផ្ទេរប្រាក់ជាអ្នកទទួលបន្ទុកបង់កម្រៃសេវា
លក្ខខណ្ឌតម្រូវ អ្នកទទួលប្រាក់ត្រូវមានគណនី ០១   ក្នុងចំណោមធនាគារ ឬ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ជាដៃគូ
ធនាគារពាណិជ្ជ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ជាដៃគូ ធនាគារពាណិជ្ជ៖ អេស៊ីលីដា វឌ្ឍនៈអាស៊ី អេអឹមខេ អម្រឹត អេអិនហ្សិត បាងកក វិនិយោគនិងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ចិន ប៊ូយ៉ុងខ្មែរ កសិកនផាប់ប្ល៊ីក ប្រេដប៊ែង កម្ពុជាអាស៊ី មេគង្គ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា កម្ពុជាសាធារណៈ កម្ពុជាពាណិជ្ជ កាណាឌីយ៉ា កាថេយូណៃធីត ស៊ីអាយអិមប៊ី ពាណិជ្ជទីមួយ ហុងលីអុង អាយស៊ីប៊ីស៊ី គូកមីន  មេឃប៊ែង មេហ្គាអិនធើណេសិនណលខមមើសលប៊ែង ហ្វីលីព ភ្នំពេញពាណិជ្ជ   អអេចប៊ីឥណ្ដូឆៃណា សាខមប៊ែង ស្ថាបនា តៃវ៉ាន់ខូអបភើរេធីវ សហពាណិជ្ជ វឌ្ឍនៈ កសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទវៀតណាម

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ៖ ហត្ថាកសិករ ,ប្រាសាក់,អេ អឹម ខេ,អម្រឹត,ក្រេឌីត, អិលអូអិលស៊ី  ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន 

ចំណាំ: ការផ្តល់ជូននេះរក្សាសិទ្ធក្នុងការផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការជូនដំណឹងទុកជាមុន។

* កម្មវត្ថុ

* នាមត្រកូល-នាមខ្លួន

* អ៊ីម៉ែល

* លេខទូរសព្ទ

* បញ្ចេញមតិ

* Security Code  
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៧
សូមចុច នៅទីនេះ ដើម្បីទាញយករបាយការណ៍ឆ្នាំចុងក្រោយ ២០១៧។
បណ្តាញទីតាំងអេធីអឹម
សូមចុច នៅទីនេះ ដើម្បីមើលម៉ាស៊ីនអេធីអឹមរបស់ ហត្ថាកសិករ នៅទូទាំងប្រទេស។
លទ្ធផលសំរេចបានគិតត្រឹម៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨
ចំនួនការិយាល័យប្រតិបត្តិការ ១៧៨
ការិយាល័យកណ្តាល
ចំនួនបុគ្គលិកសរុប ៣,៣៩៩ នាក់
បុគ្គលិកភេទប្រុស ២,៣២៩ នាក់
បុគ្គលិកភេទស្រី ១,០៧០ នាក់
លទ្ធផលផលិតផលឥណទាន  
ផលប័ត្រឥណទានសរុប ៦៩៦ លាន ដុល្លារ
អតិថិជនឥណទានសរុប ១៣៩,៧៣៧ នាក់
លទ្ធផលផលិតផលប្រាក់បញ្ញើសន្សំ  
ចំនួនប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុប ៤៣៩ លាន ដុល្លារ
អតិថិជនប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុប ២៣១,៤០៥ នាក់
ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម
សូមចុច នៅទីនេះ ឬអត្ថប្រយោជន៍ដែលអ្នករំពឹងទុក
កម្មវិធីធនាគារចល័ត
ទំព័រផ្លូវការ