សារពីប្រធានអគ្គនាយកយើងបានប្រារព្ធខួប១ឆ្នាំ នៃការក្លាយខ្លួនជាបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ធនាគារក្រុងស្រ៊ីក្រោមអត្ថន័យនៃពាក្យស្លោក “ជោគជ៏យទាំងអស់គ្នា”។ ឆ្នាំ២០១៧ គឺជាឆ្នាំដែលគួរអោយកត់សម្គាល់ជាមួយលទ្ធផលឥណទានគាប់ប្រសើរ និងប្រកបដោយការប្រកួតប្រជែង ( ទាំងសំពៀត និងគុណភាពឥណទាន) ប្រាក់បញ្ញើនិងសេវាហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនទៀត។ ហត្ថាកសិករបានសម្រេចជំហានដ៏គួរអោយកត់សម្គាល់ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលដ៏សំបូរបែប ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ការប្រតិបត្តិតាម ការប្រមូលឥណទាន ការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម និងការកសាងសមត្ថភាពបុគ្គលិកជាដើម ទោះជាមានការប្រឈមនៃបរិយាកាសក្នុងការប្រកួតប្រជែងនិងតម្រូវការចាំបាច់នៃច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិ។ 

ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច 
ទោះបីជាមានឧបសគ្គមួយចំនួន ពីការថមថយនៃសេដ្ឋកិច្ចសកល និងក្នុងតំបន់ដូចជា សហភាពអឺរ៉ុប អាមេរិកនិងចិនជាដើម (ដោយយោងតាមធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា) កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅតែរឹងមាំស្ថិតក្នុងអត្រា៧% ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ ដែលគាំទ្រដោយវិស័យសំខាន់ៗ គិតជាវិភាគទានតាមវិស័យសេវាកម្ម(៣៩%) ឧស្សាហកម្ម(៣០%) និងកសិកម្ម(២៥%) (ដោយយោងតាមក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ) និងទ្រទ្រង់ដោយលទ្ធផលចំបងៗពីវិស័យសំណង់(១៨%) វាយនភណ្ឌ(៧%) និងទេសចរណ៍(៥%)។ 

បរិយាកាសក្នងុវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ 
មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅប្រទេសកម្ពុជាមានការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងខ្លាំងដោយសារកំណើនយ៉ាងខ្លាំងក្លានៃស្ថាប័នធនាគារ និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុថ្មីៗដែលសព្វថ្ងៃនេះមានធនាគារចំនួនជាង៥០ និងស្ថាប័ន​មីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុចំនួន៧០។ក៏ដូចជាអត្រាកំណើនខ្ពស់នៃកម្ចីរបស់ធនាគារដែលមានចំនួនមិនទានជាង២០%។បទបញ្ញត្តិច្បាប់ប្រុងប្រយ័ត្នបានពង្រឹងដល់សមត្ថភាពរបស់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុថែមមួយកម្រឹត​នៃសុវត្ថិភាពនិងនិរន្តរភាព និងធានាបាននូវការអភិវឌ្ឃប្រកបដោយចីរភាព។ ទ្រព្យសកម្មរបស់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុបានកើនឡើង២០.២% ខណៈពេលដែលសំពៀតឥណទាន និងប្រាក់បញ្ញើបានកើនឡើងចំនួន១៨% និង២៤.៥% រៀងគ្នាក្នុងឆ្នាំ២០១៧។ ហត្ថាកសិករ បានដើរទាន់កំណើននៃវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនីអត្រា៣០% ក្នុងឆ្នាំ២០១៧។ ទោះបីជាបរិយាកាសប្រកួតប្រជែងខ្លាំង ហត្ថាកសិករបានរក្សានូវលំដាប់ទី៣ នៃសំពៀតឥណទានច្រើនជាងគេនិងទី២ នៃសមតុល្យប្រាក់បញ្ញើនិងទី២នៃការបំពាក់ម៉ាស៊ីនអេធីអឹមបានច្រើនជាងគេ។ 

លទ្ធផលដែលសម្រេចបាន
ហត្ថាកសិករ សម្រេចបាននូវប្រាក់ចំណេញសុទ្ធរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីកាត់ពន្ធរូចមានចំនួន ១៥.៤% លានដុល្លារអាមេរិក បើធៀបនឹងផែនការថវិកាប្រចាំឆ្នាំសម្រេចបាន៩២% នៃផែនការជាមួយនឹងការចំណាយប្រតិបត្តិការដែលទាបជាងផែនការចំនួន២៣%។ 
  • សំពៀតឥណទានសរុបបានកើនឡើងចំនួន៣០% កើនឡើងពី៤៤៥ លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ២០១៦ទៅ៥៦៧.៥លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ២០១៧។
  • អត្រាប្រាក់កម្ចីមិនដំណើរការបានកើនឡើងធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៦ ប៉ុន្តែស្ដិតនៅក្នុងកម្រឹតដែលអាចគ្រប់គ្រងបាននៅក្នុងឆ្នាំ២០១៧ត្រឹមតែ១.១%ប៉ុណ្ណោះ។
  • ហត្ថាកសិករបានបង្កើនសមតុល្យប្រាក់បញ្ញើរហូតដល់ ៣៦៧.៦%លានដុល្លារអាមេរិក
  • ហត្ថាកសិករបានបម្រើសេវាអេធីអឹមជូនដល់អតិថិជនដែលកំពុងប្រើប្រាស់ចំនួន៤០,០២៧ អតិថិជនជាមួយម៉ាស៊ីនអេធីអឹមចំនួន១២៦ ម៉ាស៊ីននៅទូទាំងរាជធានីនិងទីប្រជុំជន ដែលក្នុងនោះមានម៉ាស៊ីនចំនួន១៣ ដែលជាម៉ាស៊ីនដែលអាចទទួលការដាក់ប្រាក់បញ្ញើ។
  • ហត្ថាសកិករ ក៏បានកត់ត្រានូវប្រតិបត្តិការលើទូរសព្ទដៃរបស់អតិថិជនមានចំនួន២១០៨៧១ ដងក្នុងអំឡុងឆ្នាំ២០១៧ ជាមួយអ្នកចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ចំនួន៦,០១៣នាក់។
  • ហត្ថាកសិករទទួលបានជោគជ៏យក្នុងការផ្តល់សេវាធានារ៉ាប់រងសុខភាពខ្នាតតូចដោយផ្តល់ការធានារ៉ាប់រងបានដើ់អតិថីជនចំនួន២៦,២៩៦ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ ដែលបានជូយការពារអតិថី ជន ពីហានិភ័យសុខភាពនិងគ្រោះថ្នាក់នានា។
  • ប្រាក់ចំនេញសុទ្ធធៀបនឹងមធ្យមភាគមូលធន (ROE)សម្រេចបានចំនួន២១.៤៣%
  • ប្រាក់ចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធកើនឡើង២៣%កើនឡើងពី៤៦.០៧លានដុល្លារ ទៅ៥៦.៤៤លានដុល្លារដែលជាលទ្ធផលបានមកពីកំណើនប្រាក់កម្ចីក្នុងឆ្នាំ២០១៧។
  • ចំណាយប្រតិបត្តិការបានកើនឡើងត្រឹមតែ៨.២១% ស្មើនឹង៣១លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងដ៏ល្អ។
ទំនូលខុសត្រូវសង្គម ការបំពេញចិត្តអតិថិជន និងការគាំពារអតិថិជន 
ហត្ថាកសិករបានរក្សាចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងទំនួលខុសត្រូវសង្គមដោយបានគាំទ្រនូវកម្មវិធីសិក្សាអប់រំបរិស្ថាន សុវត្ថិភាពប្រជាពលរដ្ឋ និងធានាថាអតិថិជននិងមិនបង្កផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសង្គមឡើយ។ ហត្ថាកសិករ បន្តបង្កើនគុណភាពសេវាកម្មបន្ថែមទៀត។ ជារៀងរាល់ឆ្នាំមតិយោបល់នៃការស្ទង់មតិរបស់អតិថីជនត្រូវបានប្រមូលនិងពិនិត្យដើម្បីធ្វើអោយសេវាកម្មកាន់តែប្រសើរ ក្នុងគោលបំណងបំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជន។ យុទ្ធនាការមូយចំនួនត្រូវបានផ្តួចផ្តើដើម្បីផ្តល់តម្លៃពិសេសដល់អតិថីជនស្មោះត្រង់ និងលើកទឹកចិត្តដល់អតិថីជនដែលបានណែនាំអតិថិជនមកកាន់ហត្ថាកសិករ ។ ហត្ថាកសិករ បានបង្កើតក្រុមលក់តាមប្រព័ន្ធទូរសព្ទ(Tele Sale) ដើម្បីធ្វើការទាក់ទងជាមួយនឹងអតិថិជនដាក់ប្រាក់បញ្ញើដើម្បីបំពេញតម្រូវការបន្ថែមនៃក្រុមអតិថិជននីមួយៗ។

បណ្តាញការិយាល័យ និងអេធីអឹម
បណ្តាញការិយាល័យរបស់ហត្ថាកសិករបានកើនឡើងពី១៥៣សាខាក្នុងឆ្នាំ២០១៦ ទៅដល់១៦៨សាខាក្នុងឆ្នាំ២០១៧ និងមានម៉ាស៊ីនអេធីអឹមរហូតដល់១២៦គ្រឿងដើម្បីនាំមកនូវសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុអោយកាន់តែទៅជិត ដើម្បីបំពេញនូវតម្រូវការរបស់អតិថិជនអោយកាន់តែប្រសើរឡើង ដោយអតិថិជនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការដោយគ្មានដែនកំណត់គ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែង។

ទស្សនៈវិស័យលើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ 
កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថានឹងបន្តកំណើនប្រមាណ៧% ក្នុងឆ្នាំ២០១៨ដែលនឹងគាំទ្រដោយកំណើនពីវិស័យឧស្សាហកម្ម ៨.៦% សេវាកម្ម៧.៦% និងកសិកកម្ម២% ដែលក្នុងនោះមានកំណើនខ្លាំងនៃការនាំចេញសំលៀកបំពាក់ នៃពាណិជ្ជកម្មលក់ដុំ និងលក់រាយ សណ្ឋាគារ និងភោជនីយដ្ឋាន បើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។ វិស័យសេវាកម្ម និងឧស្សាហកម្មនៅតែជាវិភាគទានដ៏ធំនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។ ជាមួយជុះហាននៃការអភិវឌ្ឍដេលគួរអោយកត់សម្គាល់ កំណើនឥណទាន និងប្រាក់បញ្ញើនៅវិស័យហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ២០១៨ ត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងបន្តកំណើនប្រហាក់ប្រហែលនឹងឆ្នាំ២០១៧ នៅអត្រាកំណើន១៨%និង២៤%រៀងគ្នា។ 

ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត និងអាទិភាព
ដោយផ្អែកលើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏រឹងមាំហត្ថាកសិករ បានបង្កើតផែនការអាជិវកម្មរយៈពេល៣ឆ្នាំ ដើម្បីក្លាយជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើដែលទទួលបានការគាំទ្រ និងកោតសរសើរពីអតិថិជននិងត្រៀមខ្លួនទៅជាធនាគារពាណិជ្ជនៅឆ្នាំ២០២០ តាមរយៈបទពិសោធន៍នៃការផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដល់អតិថីជនយ៉ាងល្អបំផុត ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដើម្បីសម្រេចអោយបាននូវកំណើនប្រកបដោយចីរភាព បទដ្ឋានធនាគារ និងភាពជឿនលឿននៃបច្ចេកវិទ្យា ក្នុងការធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវការផ្តល់ផលិតផលនិងពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពខាងក្នុង។ 

សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ
យើងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការប្តេជា្ញចិត្តរបស់បុគ្គលិកហត្ថាកសិករទាំងអស់ក្នុងការចូលរូមចំណែកដើម្បើធ្វើអោយមានការរីកចម្រើនប្រកបដោយនិរន្តរភាពនេះ។ការជឿទុក​ចិត្ត​របស់អតិថិជន ដៃគូអាជីវកម្ម និងសហការីរបស់យើង រួមជាមួយការគាំទ្រពីសំណាក់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងស្ថាប័ននិយ័តកម្មផ្សេងទៀតដែលបានធ្វើអោយសមិទ្ធិផលប្រចាំឆ្នាំ២០១៧នេះសម្រេចបាននូវជោគជ័យ។ ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងភាគទុននិករបស់ហត្ថាកសិករ ទាំងអស់ចំពោះការណែនាំ និងការគាំទ្រព្រមជាមួយនឹងការប្រគល់ភារកិច្ចមកអោយរូបខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំហត្ថាកសិករបន្តទៅទៀត។ 
លោក ហួត អៀងតុង
ប្រធានអគ្គនាយក

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៧
សូមចុច នៅទីនេះ ដើម្បីទាញយករបាយការណ៍ឆ្នាំចុងក្រោយ ២០១៧។
បណ្តាញទីតាំងអេធីអឹម
សូមចុច នៅទីនេះ ដើម្បីមើលម៉ាស៊ីនអេធីអឹមរបស់ ហត្ថាកសិករ នៅទូទាំងប្រទេស។
លទ្ធផលសំរេចបានគិតត្រឹម៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨
ចំនួនការិយាល័យប្រតិបត្តិការ ១៧៨
ការិយាល័យកណ្តាល
ចំនួនបុគ្គលិកសរុប ៣,៣៩៩ នាក់
បុគ្គលិកភេទប្រុស ២,៣២៩ នាក់
បុគ្គលិកភេទស្រី ១,០៧០ នាក់
លទ្ធផលផលិតផលឥណទាន  
ផលប័ត្រឥណទានសរុប ៦៩៦ លាន ដុល្លារ
អតិថិជនឥណទានសរុប ១៣៩,៧៣៧ នាក់
លទ្ធផលផលិតផលប្រាក់បញ្ញើសន្សំ  
ចំនួនប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុប ៤៣៩ លាន ដុល្លារ
អតិថិជនប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុប ២៣១,៤០៥ នាក់
ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម
សូមចុច នៅទីនេះ ឬអត្ថប្រយោជន៍ដែលអ្នករំពឹងទុក
កម្មវិធីធនាគារចល័ត
ទំព័រផ្លូវការ