ហាងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិក

  

Name of partnership Contact Discount
Address
442 ហាង ខូល ធីម 093 300 109 5%-10% st 2011, Sangkat Krong Thnong Phnom Penh
456 ហាង អង្គរ អាយធី កុំព្យូទ័រ 017 363 548/ 012 246 528 5%-10% #306, St 265, Sangkat 306, Khan Toul kurk
472 ហាងលក់នាឡិកា គីម ហ៊ុយ 012 530 163 10% #227, St.93, Sangkat Orussey4,Khan 7Makara
477 ហាងលក់កុំព្យូទ័រ ប៊ី ស៊ី​ អេស 012 777 739 10%-15% #370, st Kampuchea Krom, Sangkat Tek Laok, Khan Toul kourk
479 Hello 4u 015 299 991 10%-30% #11Eo, st 13 corner 172, Sangkat Cheychomnas, Khan Duon penh
480 Hello 4u 015 299 991 10%-30% #48, st 154 east Soriya Supermarket
481 Hello 4u 015 299 991 10%-30% Kampucheakrom branch
482 Hello 4u 015 299 991 10%-30% Rathana Supermarket 3th floor branch
483 Hello 4u 015 299 991 10%-30% Rathana Supermarket ground floor branch
484 Hello 4u 015 299 991 10%-30% Oressy Market Branch
485 Hello 4u 015 299 991 10%-30% Chhuktep Branch
486 Hello 4u 015 299 991 10%-30% Beong Trobek Branch
491 ហាងលក់កុំព្យូទ័រ ហ្គោល វ័ន 093 909 878 20% #405Eo, street Kampucheakrom
504 ហាង សំបុកអាយធី 015 58 51 53/099 777 119 5% #6, st 134z, Sangkat Veal Vong, Khan 7makara
505 ហាង សំបុកអាយធី 015 58 51 53/099 777 119 5% #51CEoE1, st 360, Sangkat BKK3, Khan Chamkarmon
518 សេង តាយ កុំព្យូទ័រ សេនធឺរ 012 866 778/016 366 667 "1%-2%​ (សម្រាប់ផលិតផល)40% (សម្រាប់សេវាកម្ម)" #724-726Eo, st Kampucheakrom, Sangkat Phsar Depo3
549 អូសិនតិចណូឡូជី​ខូអិលធីឌី "023 211 700/010/012/016/081/0883/0965 800 123" 15% - 20% No 88, Street 468, Sangkat Toul Tom Pong I, Khan Chamkamorn, Phnom Penh
693 វី អិល អេស លក់សម្ភារៈអេឡិចត្រូនិច 092 69 69 65 7% #109Eo, St. 143, Sangkat Olympic, Khan Chamkamorn, Phnom Penh

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨
សូមចុច នៅទីនេះ ដើម្បីទាញយករបាយការណ៍ឆ្នាំចុងក្រោយ ២០១៨។
បណ្តាញទីតាំងអេធីអឹម
សូមចុច នៅទីនេះ ដើម្បីមើលម៉ាស៊ីនអេធីអឹមរបស់ ហត្ថាកសិករ នៅទូទាំងប្រទេស។
លទ្ធផលសំរេចបានគិតត្រឹម៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨
ចំនួនការិយាល័យប្រតិបត្តិការ ១៧៨
ការិយាល័យកណ្តាល
ចំនួនបុគ្គលិកសរុប ៣,៩៩៧ នាក់
បុគ្គលិកភេទប្រុស ២,៨៣៣ នាក់
បុគ្គលិកភេទស្រី ១,១៦៤ នាក់
លទ្ធផលផលិតផលឥណទាន  
ផលប័ត្រឥណទានសរុប ៨៨៨.១ លានដុល្លារ
អតិថិជនឥណទានសរុប ១៤០,៨២០ នាក់
លទ្ធផលផលិតផលប្រាក់បញ្ញើសន្សំ  
ចំនួនប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុប ៥៦៣ លាន ដុល្លារ
អតិថិជនប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុប ២១៣,៩៥១ នាក់
ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម
សូមចុច នៅទីនេះ ឬអត្ថប្រយោជន៍ដែលអ្នករំពឹងទុក
កម្មវិធីធនាគារចល័ត
ទំព័រផ្លូវការ