សេវាកម្មគ្រឿងសំអាងនិងថែរក្សាសម្ផស្ស

  

Name of partnership Contact Discount
Address
353 ហាងលក់គ្រឿងសម្អាង The Face Shop (855-23) 986 799 5% No. 64, St trasak paem, 63 (In front of Soriya Shopping Center), Sangkat Phsar Thmey, Khan Daun Penh, Phnom Penh.
354 ហាងលក់គ្រឿងសម្អាង The Face Shop (855-23) 222 687 5% No. G38, St. Gold, Sangkat Tum nup Toeuk, Khan Chamkarmon (In front of south entrance of Sovanna shopping center), Phnom Penh.
355 ហាងលក់គ្រឿងសម្អាង The Face Shop 023 966 735 5% No.132, St, Samdach Sothearos, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon (First Floor in Aeon Mall), Phnom Penh.
357 ហាងលក់គ្រឿងសម្អាង The Face Shop 053 953 388 5% N.78, St. La He at North of Nat Market, Battambang Province.
358 ហាងលក់គ្រឿងសម្អាង The Face Shop 063 963 288 5% N.16, St. Sivatha, Sangkat Svay Dangkum, Siem Reap Province.
359 ហាងលក់គ្រឿងសម្អាង The Face Shop 024 985 166 5% No.44, St, 21 (Near Lucky Super Market), Takmao City, Kandal province.
361 ហាងលក់គ្រឿងសម្អាង The Face Shop 034 935 072 5% ( Orange Market) at Preah Sihanouk province
362 ហាងលក់គ្រឿងសម្អាង The Face Shop 042 941 327 5% In front of BIDC Bank, at Kompong Cham province.
371 ហាងលក់គ្រឿងសម្អាង 4U2 092 225 121 5-10% Inside Pencil Superstore ,Ground Floor In front fever Club
372 ហាងលក់គ្រឿងសម្អាង YADAH 092 225 121 10-15% Inside Pencil Superstore ,Ground Floor In front fever Club
374 ហាង Fancy Nails 016 859 959 095 555 246 5% #319, St. Sisovat, Sangkat Cheychumneas, Khan Chomkar Morn, Phnom Penh.
403 ហត្ថាខ្មែរស្ប៉ា 077 643 232 10% "#59, St 350, Sangkat Boeng Keng Kang 2, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh"
404 ហាង Amatak Beauty 017 62 22 84, 070 212 345 20% "#101, Sisovath Blvd, Sangkat Vath Phnom, KhanDaun Penh"
410 ក្រុមហ៊ុនគ្រួសារកក់ក្តៅ 016 822 114 5% #38Eo, St.Preah Sihanouk, Sangkat Tonlebasac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
411 ក្រុមហ៊ុនគ្រួសារកក់ក្តៅ 016 822 114 5% # 151EoE1E2E3, St Monireth, Sangkat Bengsalang, Khan Toul Kork, Phnom Penh
412 ក្រុមហ៊ុនគ្រួសារកក់ក្តៅ 016 822 114 5% # 31 St. 430, Sangkat Pshar Doumtkov, Khan Cham Karmon, Phnom Penh
413 ក្រុមហ៊ុនគ្រួសារកក់ក្តៅ 016 822 114 5% #10 St.289 Sangkat Bengkork2, Khan Toul Kork, Phnom Penh
417 ក្រុមហ៊ុនគ្រួសារកក់ក្តៅ 016 822 114 5% #087B St. National Raod 05, Sangkat poipet, Krong Poipet, Bontaymeanchey province

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨
សូមចុច នៅទីនេះ ដើម្បីទាញយករបាយការណ៍ឆ្នាំចុងក្រោយ ២០១៨។
បណ្តាញទីតាំងអេធីអឹម
សូមចុច នៅទីនេះ ដើម្បីមើលម៉ាស៊ីនអេធីអឹមរបស់ ហត្ថាកសិករ នៅទូទាំងប្រទេស។
លទ្ធផលសំរេចបានគិតត្រឹម៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨
ចំនួនការិយាល័យប្រតិបត្តិការ ១៧៨
ការិយាល័យកណ្តាល
ចំនួនបុគ្គលិកសរុប ៣,៩៩៧ នាក់
បុគ្គលិកភេទប្រុស ២,៨៣៣ នាក់
បុគ្គលិកភេទស្រី ១,១៦៤ នាក់
លទ្ធផលផលិតផលឥណទាន  
ផលប័ត្រឥណទានសរុប ៨៨៨.១ លានដុល្លារ
អតិថិជនឥណទានសរុប ១៤០,៨២០ នាក់
លទ្ធផលផលិតផលប្រាក់បញ្ញើសន្សំ  
ចំនួនប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុប ៥៦៣ លាន ដុល្លារ
អតិថិជនប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុប ២១៣,៩៥១ នាក់
ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម
សូមចុច នៅទីនេះ ឬអត្ថប្រយោជន៍ដែលអ្នករំពឹងទុក
កម្មវិធីធនាគារចល័ត
ទំព័រផ្លូវការ