បណ្ណាគារ

  

Name of partnership Contact Discount
Address
639 ល្អពេញចិត្ត ថតតែង & បោះពុម្ភ 096 8766 666 3% - 5% #6AB, St. 217^ 286( Monireth Blvd), Phnom Penh
640 ល្អពេញចិត្ត ថតតែង & បោះពុម្ភ 096 8766 666 3% - 5% #199-201, St. 217, Phnom Penh
641 ល្អពេញចិត្ត ថតតែង & បោះពុម្ភ 096 8766 666 3% - 5% #A149, St. 110, Phnom Penh
642 ល្អពេញចិត្ត ថតតែង & បោះពុម្ភ 096 8766 666 3% - 5% #3-4A, Road 4, Phnom Penh
643 ល្អពេញចិត្ត ថតតែង & បោះពុម្ភ 096 8766 666 3% - 5% #560AB, Road 1, Phnom Penh
644 ល្អពេញចិត្ត ថតតែង & បោះពុម្ភ 096 8766 666 3% - 5% #22-23, St. Sivutha Blvd ^ St.3, Siem Reap Province
645 ល្អពេញចិត្ត ថតតែង & បោះពុម្ភ 096 8766 666 3% - 5% #A27-29, Road 6, Siem Reap Province
711 ខូល័រអាស៊ី 092 987 572 5% # 33, St. 240, Phnom Penh
713 ហាងនាឡិកា អេឡិច 012 885 380 5% Phsar steoung Mean Chey Thmey, Near Lucky and Reworloun, Phnom penh
715 បណ្ណាគារ គ-ប-ច 089 426 766 5% - 22% # 148​, Preah Norodom Blvd, Phnom Penh
717 បណ្ណាគារស្ទឹងមានជ័យ 070 682 111 3% # 10, St. 217, S/K Steoung Mean Chey, Khan Mean Chey, Phnom Penh
729 ហាង ដា ពិន​ បោះពុម្ព 092 646 667, 012 432 623 10% Street 6A, Acharleak Commune, Sangkat AcharleakKrong Stoueng Sen, Kompong Thom Province
817 រោងពុម្ភ លី គឹមម៉េងហុង 096 91 444 98 5% to 10% St.02 , Thul Baek , Rorakae , Krong Doun Keo , Takeo
832 បណ្ណាគារឯករាជ្យ 016 333 442 5%ក្នុងមួយដង Phum 2 Sangkat 2 Preah Sihanouk Province
833 បណ្ណាគារប៊រ 012 929 148 20% "#6AEo, St. Sotearos,Sangkat Chey Chumneas, Khan DaunPenh"
855 ហៅ សាន់ 063 6666 576 5% Phum Wat Bo, Sangkat Sala Komreak, Krong Siem Reap, Siem Reap.

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨
សូមចុច នៅទីនេះ ដើម្បីទាញយករបាយការណ៍ឆ្នាំចុងក្រោយ ២០១៨។
បណ្តាញទីតាំងអេធីអឹម
សូមចុច នៅទីនេះ ដើម្បីមើលម៉ាស៊ីនអេធីអឹមរបស់ ហត្ថាកសិករ នៅទូទាំងប្រទេស។
លទ្ធផលសំរេចបានគិតត្រឹម៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨
ចំនួនការិយាល័យប្រតិបត្តិការ ១៧៨
ការិយាល័យកណ្តាល
ចំនួនបុគ្គលិកសរុប ៣,៩៩៧ នាក់
បុគ្គលិកភេទប្រុស ២,៨៣៣ នាក់
បុគ្គលិកភេទស្រី ១,១៦៤ នាក់
លទ្ធផលផលិតផលឥណទាន  
ផលប័ត្រឥណទានសរុប ៨៨៨.១ លានដុល្លារ
អតិថិជនឥណទានសរុប ១៤០,៨២០ នាក់
លទ្ធផលផលិតផលប្រាក់បញ្ញើសន្សំ  
ចំនួនប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុប ៥៦៣ លាន ដុល្លារ
អតិថិជនប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុប ២១៣,៩៥១ នាក់
ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម
សូមចុច នៅទីនេះ ឬអត្ថប្រយោជន៍ដែលអ្នករំពឹងទុក
កម្មវិធីធនាគារចល័ត
ទំព័រផ្លូវការ