ការធ្វើដំណើរនិងដឹកជញ្ជូន

  

Name of partnership Contact Discount
Address
560 ក្រុមហ៊ុនថោង ស៊ីង ដឹកអ្នកដំណើរ 010 311 355 / 090 66 99 66 20% Bavel Muoy Village, Bavel Communce, Bavel District,Batthom Province
561 ក្រុមហ៊ុនថោង ស៊ីង ដឹកអ្នកដំណើរ 010 311 355 / 090 66 99 66 20% Bir Village, Sangkat Preah Pheanlea, Serey Sauphorn Municipality, Banteay Meanchey Province
562 ក្រុមហ៊ុនថោង ស៊ីង ដឹកអ្នកដំណើរ 010 311 355 / 090 66 99 66 20% "Kbal Sphean Village, Sangkat Kbal Spean, Poipet Munipality,Banteay Meanchey Province"
563 ក្រុមហ៊ុនថោង ស៊ីង ដឹកអ្នកដំណើរ 010 311 355 / 090 66 99 66 20% Phnha Chey Village, Sangkat Svay Dangkhom, Siem Reap
564 ក្រុមហ៊ុនថោង ស៊ីង ដឹកអ្នកដំណើរ 010 311 355 / 090 66 99 66 20% Ondong Phau Village, Sangkat Dom Nak, Preah Vihear
584 ថេរ៉ូអ៊ិចប្រេស "012 522 777/012 942 234 / 016 574 243 / 097 6353 777" 1$ "#59 Ezoz, St.51, Sangkat Phsar Thmey 3, Khan Daun Penh,Phnom Penh"
585 ថេរ៉ូអ៊ិចប្រេស "012 522 777/ 099 611 259 / 015 582 179/ 083 555 693 " 1$ St. National Road 5,(In front of healt center of Poipet), Poipet Municipality
586 ថេរ៉ូអ៊ិចប្រេស "012 522 777/017 478 385/ 015 421 578/ 097 6091 907" 1$ "#97, St. 3, Sangkat Svay Phau, Battham Bang Municipality,Battham Bang Province"
587 ថេរ៉ូអ៊ិចប្រេស "012 522 777/012 826 220/ 015 421 631/ 097 6091 826" 1$ "St.6, Sangkat Slar Kram, Siem Reap Municipality, Siem ReapProvince"
588 ថេរ៉ូអ៊ិចប្រេស "012 522 777/012 670 862/015 541 641" 1$ #130, St. 7Makara Blvd, Sangkat 4, Preah Sihanouk Ville
606 គីមសេង អ៊ិចប្រេស្ស "069 37 34 15/016 78 6000 / 017 78 6000 / 066 78 6000" 10% #1, St. 336, Sangkat Phsar Doeumkor, Khan Toul Kork, Phnom Penh
607 គីមសេង អ៊ិចប្រេស្ស 015 78 6000 / 099 78 6000 / 060 78 6000 10% #0321, Watbou Village, Sangkat Slor Kram, Siem Reap Minicipality, Siem Reap Province
608 គីមសេង អ៊ិចប្រេស្ស 012 78 6000 / 086 292 268 / 097 578 6000 10% "Sangkat Spean Meamchey, Sen Monaurum Municipality,Modul Kiri Province"
609 គីមសេង អ៊ិចប្រេស្ស "011600089 / 071 60000 88 / 096 6000 899" 10% "#39, St. Steungngoc Minh, Ouk Sakpear Village, SangkatKampong Kandal, Kampot Municipality, Kampot Province"
610 ក្រុមហ៊ុន ធី សុជាតា មណ្ឌលគីរី ដឹកអ្នកដំណើរ 093 35 55 65/017 73 78 78 / 081 65 96 66 / 097 90 07 878 1$ #132, St. 215, Sangkat Depo, Khan Toul Kork, Phnom Penh
611 ក្រុមហ៊ុន ធី សុជាតា មណ្ឌលគីរី ដឹកអ្នកដំណើរ "093 35 55 65/012 96 19 56 / 087 65 96 66 / 097 97 00 085" 1$ Kandal Village,Sangkat Spean Mean Chey, Sen Monorum Municipality, Modulkiri Province
612 ក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើរសុធេប អ៊ិចប្រេស "017 99 2005 / 070 99 2005/010 8888 13 / 099 99 2005" 10% #3AEo, St. 111, Sangkat Boeung Praulit, Khan 7 Makara, Phnom Penh
613 ក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើរសុធេប អ៊ិចប្រេស "18 99 2005 / 070 99 2005/010 8888 13 / 099 99 2005" 10% #A0049, St. Kbal Spean, Oh Chhrao District, Poipet Municipality

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨
សូមចុច នៅទីនេះ ដើម្បីទាញយករបាយការណ៍ឆ្នាំចុងក្រោយ ២០១៨។
បណ្តាញទីតាំងអេធីអឹម
សូមចុច នៅទីនេះ ដើម្បីមើលម៉ាស៊ីនអេធីអឹមរបស់ ហត្ថាកសិករ នៅទូទាំងប្រទេស។
លទ្ធផលសំរេចបានគិតត្រឹម៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨
ចំនួនការិយាល័យប្រតិបត្តិការ ១៧៨
ការិយាល័យកណ្តាល
ចំនួនបុគ្គលិកសរុប ៣,៩៩៧ នាក់
បុគ្គលិកភេទប្រុស ២,៨៣៣ នាក់
បុគ្គលិកភេទស្រី ១,១៦៤ នាក់
លទ្ធផលផលិតផលឥណទាន  
ផលប័ត្រឥណទានសរុប ៨៨៨.១ លានដុល្លារ
អតិថិជនឥណទានសរុប ១៤០,៨២០ នាក់
លទ្ធផលផលិតផលប្រាក់បញ្ញើសន្សំ  
ចំនួនប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុប ៥៦៣ លាន ដុល្លារ
អតិថិជនប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុប ២១៣,៩៥១ នាក់
ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម
សូមចុច នៅទីនេះ ឬអត្ថប្រយោជន៍ដែលអ្នករំពឹងទុក
កម្មវិធីធនាគារចល័ត
ទំព័រផ្លូវការ