គ្លីនិកនិងមន្ទីរពេទ្យ

  

Name of partnership Contact Discount
Address
344 គ្លីនិកព្យាបាលធ្មេញ​ គ្រួច វណ្ណៈ 012 624 282 10% #179 St.155 Sangkat Toul Tompong, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
345 គ្លីនិកព្យាបាលធ្មេញ​ គ្រួច វណ្ណៈ 012 624 282 10% #G08 St. Gold, Sangkat Tomnob Tek, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
346 គ្លីនិកព្យាបាលធ្មេញ​ គ្រួច វណ្ណៈ 012 624 282 10% In New market steng Mean Chey first floor
349 មន្ទីព្យាបាលមាត់ធ្មេញ​ សុខ ជា 092 818 116 5% #480B-C St.Mao Tse Toung, Sangkat Tek laorkII, Khan Toul Kork, Phnom Penh
350 មន្ទីព្យាបាលមាត់ធ្មេញ​ សុខ ជា 092 818 116 5% #114 St.138.Sangkat Tek laorkII, Khan Toul Kork, Phnom Penh
366 មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្ត្រ រំចង់ 011 811 338​ 10% # 4,St184,Sang Kat Phsar Thmey3, Khan Doun Penh, Phnom Penh
378 ជា ជិនម៉េង 076 655 5553 5% #88E0, St. 107, Sangkat Monaurom, Khan Toul Kork, Phnom Penh.
392 គ្លីនិកធ្មេញតាព្រហ្ម 016 888 467 10% "St371, Threa Buon Village, Sangkat Steung MeamChey, Khan Mean Chey "
446 គ្លីនិកធ្មេញ រៀលធីស 012 485 891 10% #62A, st 2, Sangkat Toul Sangker
457 មន្ទីសំរាកព្យាបាល និងសម្ភព ស័ង្កម៉ារី 098 73 72 86 10% #A1-A4, Russia blvd, Sangkat Kakab, khan Pursenchey
462 មន្ទីរពេទ្យ រ៉ូយ៉ាល ភ្នំពេញ 023 991 000/023 986 992 "50% for room rate expense25% for local patient 10% for foreign patient" #888, Russian Blvd, Sangkat Toeuk Thla, Khan Sen Sok
469 ពេទ្យធ្មេញជា ជិនម៉េង 076 6 55555 3 5% #88Eo, St. 107, Sangkat Monorom, Khan 7makara
470 ពេទ្យធ្មេញ​គីម ឆាយ 011 350 234 10% #132Eo, St.134, Sangkat Veal Vong, Khan 7Makara
473 ពេទ្យធ្មេញ កុលបុត្រ 096 2222 192 5%-10% Store No R6, Link street 355, (front of Lim Tay Seng Mart), Russey Keo
476 គ្លីនិកធ្មេញ​ លឹម​ សុគន្ធ 012 505 063 5%-10% #769A, st 128, Sangkat​ Tek Laok 1, khan Toul Kourk
487 គ្លីនិកធ្មេញ ដួង វណ្ណា 012 362 565 20% #111, st 148, Sangkat Phsar Kandal, Khan Doun Penh
488 គ្លីនិកធ្មេញ ដួង វណ្ណា 012 362 565 20% #4B, Russia Blvd, Sangkat Kakab, Khan Poursenchhey
490 គ្លីនិកភ្នែកប្រសិទ្ធ 012 897 297/023 884 341 5%-10% #713D, Street Kampucheakrom in front Asia-Europe University

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨
សូមចុច នៅទីនេះ ដើម្បីទាញយករបាយការណ៍ឆ្នាំចុងក្រោយ ២០១៨។
បណ្តាញទីតាំងអេធីអឹម
សូមចុច នៅទីនេះ ដើម្បីមើលម៉ាស៊ីនអេធីអឹមរបស់ ហត្ថាកសិករ នៅទូទាំងប្រទេស។
លទ្ធផលសំរេចបានគិតត្រឹម៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨
ចំនួនការិយាល័យប្រតិបត្តិការ ១៧៨
ការិយាល័យកណ្តាល
ចំនួនបុគ្គលិកសរុប ៣,៩៩៧ នាក់
បុគ្គលិកភេទប្រុស ២,៨៣៣ នាក់
បុគ្គលិកភេទស្រី ១,១៦៤ នាក់
លទ្ធផលផលិតផលឥណទាន  
ផលប័ត្រឥណទានសរុប ៨៨៨.១ លានដុល្លារ
អតិថិជនឥណទានសរុប ១៤០,៨២០ នាក់
លទ្ធផលផលិតផលប្រាក់បញ្ញើសន្សំ  
ចំនួនប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុប ៥៦៣ លាន ដុល្លារ
អតិថិជនប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុប ២១៣,៩៥១ នាក់
ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម
សូមចុច នៅទីនេះ ឬអត្ថប្រយោជន៍ដែលអ្នករំពឹងទុក
កម្មវិធីធនាគារចល័ត
ទំព័រផ្លូវការ