វិទ្យាស្ថានអប់រំ

  

Name of partnership Contact Discount
Address
528 សាលារៀន​ វ៉េស្ទឡាញ៏ 015 805​ 123 15%-20% "#22, Street 51&154,Sangkat Phsar Thmey III,Khan Daun Penh,"
529 សាលារៀន ណត្សឡាញន៏ 015 805​ 123 15%-20% "#77ABCD, Street Monieth, Sangkat Steung Mean CheyKhan Mean Chey"
530 វិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍន័វិស័យអប់រំ 015 805​ 123 15%-20% #22, St. 51/154, Sangkat Phsar Thmei III, Khan Daun Penh
531 សាលាភាសាចិន​ ឆាង ឈីង 015 805​ 123 15%-20% #19, street 143, sangkat Olymic, Khan Chamkarmon
532 Forest Hill International School Montessori Daycare 015 805​ 123 15%-20% #09A, street 370, sangkat BKK1, Khan chamkarmon
533 Forest Hill International School Montessori Daycare 015 805​ 123 15%-20% #33, street 222, sangkat Beong Prolet, Khan Chamkarmon
534 Apple Tree International School 015 805​ 123 15%-20% #426, street 271, Sangkat Tuek Tla, Khan Sensok.
565 គ្រីស្ទីណា​ សាលាបង្រៀន​ កែសម្ផស្ស 017​ 979 977 /092 525​ 225 "5% - 10%​ (all service except study fee)" #110, St.296(Next to dragon lobster restaurant)
566 គ្រីស្ទីណា​ សាលាបង្រៀន​ កែសម្ផស្ស 012 682 682​ /070 682 682 "5% - 10%​ (all service except study fee)" #31, St. Soramret( In front of Indipendent Monument Park)
583 សាលាបង្រៀនបើកបរដៃចំណាប់(DCN) 012 409 966/070685 566 5$ No 6a, Phum Kdey, Preytahour, Stueng Sean, Kampong Thom
594 សាន់ម៉ុនតេសសូរី 017​ 529 383 /​​088 758 57 87 20%-50% & 30$ #19, St. 205, Sangkat Toul Svayprey2, Khan Chamkamorn, Phnom Penh
600 សាលាបង្រៀនបើកបរដៃធំ II 096 215 7788 15% St. Preah Sihanouk (Near Kirirum Movies Theater)
601 សាលាបង្រៀនបើកបរដៃធំ II 096 215 7788 15% St. Kampuchea Krom ( Near Nan Jing Traffic Light)
602 សាលាបង្រៀនបើកបរដៃធំ II 096 215 7788 15% St. 350, Sangkat Toul Svay Prey (Near Olympic Market)
603 សាលាបង្រៀនបើកបរដៃធំ II 096 215 7788 15% St. Lou Bram, (Near Steung Meanchey Market)
604 សាលាបង្រៀនបើកបរដៃធំ II 096 215 7788 15% Siem Reap Province
605 សាលាបង្រៀនបើកបរដៃធំ II 096 215 7788 15% Batthom Bang Province
616 សាលារៀនអន្តរជាតិ អាមេរិកាំងប្រ៊ីដ 023 96 9999 /016 72 66 22 / 092 53 9999 /09 545 9900 5% #31,St.336 St.217, Sangkat Boeung Salang,Khan Toul Kork, Phnom Penh

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៦
សូមចុច នៅទីនេះ ដើម្បីទាញយករបាយការណ៍ឆ្នាំចុងក្រោយ ២០១៦។
បណ្តាញទីតាំងអេធីអឹម
សូមចុច នៅទីនេះ ដើម្បីមើលម៉ាស៊ីនអេធីអឹមរបស់ ហត្ថាកសិករ នៅទូទាំងប្រទេស។
លទ្ធផលសំរេចបានគិតត្រឹម៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨
ចំនួនការិយាល័យប្រតិបត្តិការ ១៧៣
ការិយាល័យកណ្តាល
ចំនួនបុគ្គលិកសរុប ៣,២៦៥ នាក់
បុគ្គលិកភេទប្រុស ២,២២៨ នាក់
បុគ្គលិកភេទស្រី ១,០៣៧ នាក់
លទ្ធផលផលិតផលឥណទាន  
ផលប័ត្រឥណទានសរុប ៦៣០ លាន ដុល្លា
អតិថិជនឥណទានសរុប ១២៨,៩៩០ នាក់
លទ្ធផលផលិតផលប្រាក់បញ្ញើសន្សំ  
ចំនួនប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុប ៣៨៤ លាន ដុល្លារ
អតិថិជនប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុប ២២៦,១៣៦ នាក់
ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម
សូមចុច នៅទីនេះ ឬអត្ថប្រយោជន៍ដែលអ្នករំពឹងទុក
កម្មវិធីធនាគារចល័ត
ទំព័រផ្លូវការ