ហាងលក់សំលៀកបំពាក់

  

Name of partnership Contact Discount
Address
195 ហាង Minoshe 093​ 331 555 10% #108-110Eo, St. Kampuchea Krom, Sangkat Monorom, Khan 7makara, Phnom Penh.
196 ហាង Minoshe 093​ 331 555 10% #83, St. Preah Sihanuk, Sangkat Chaktok Mok, Khan Daun Penh, Phnom Penh.
197 ហាងលក់ស្បែកជើង Heatwave 017 309 933 10% No151H, 154 Near Sorya Super Market. Phnom Penh.
198 ហាងលក់ស្បែកជើង Heatwave 017 309 933 10% No.31Aeo, Preah Sihanuk Blvd
199 ហាងលក់សំលៀកបំពាក់ Posh Plus 017 309 933 10% No.29D, Preah Sihanuk Blvd
201 ហាងលក់សំលៀកបំពាក់ Posh Edition 017 309 933 10% No151G, 154 Near Sorya Super Market. Phnom Penh.
204 ហាងលក់សំលៀកបំពាក់ ណាណា 012 308 312 5% #334-336, St. Kompuchea krom,Sangkat Mitpheap, Khan 7makara, Phnom Penh.
216 ហាងលក់សំលៀកបំពាក់បុរស Boy Fashion 069 702 200 5$ Phum romchek4, Sangkat Ratanak, Krong Battambong
217 ហាងលក់សំលៀកបំពាក់នារី ចរិយា Fashion II 070 245 845 5$ Phum romchek4, Sangkat Ratanak, Krong Battambong
218 ហាងលក់សំលៀកបំពាក់នារី ចរិយា 089 211 110 5$ Phum romchek4, Sangkat Ratanak, Krong Battambong
244 "ហាងលក់សំលៀកបំពាក់ Red Style Fashion Shop" 016 588 808/ 012 588 909 5% #10Eo, St.169 Sangkat Boeng Prolit, Khan 7makara, phnom penh.
245 ហាងលក់សំលៀកបំពាក់ Up Date Fashion 012 359 350 10% In City Mall Shopping Center, First Floor,​ Store C10-11.
261 ហាងកាត់សំលៀកបំពាក់ ស៊ីសុវត្ថ 016 696 569 10% In Ptah Bay Pong Morn Near Kamko Cycle, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh.
264 ហាងកាត់ដេរសំលៀកបំពាក់ មរតក ស្តាយ 092 699 495 5000៛ Phum03, Sangkat Preah Ponlear, Krong Sereysophon, Banteay Meanchey.
275 ហាងលក់សំលៀកបំពាក់ លីណា 070 404 030 10% In Dream Land Center
276 ហាងលក់សំលៀកបំពាក់ លីណា 070 404 030 10% Night Market Koh Pich
277 ហាងលក់សំលៀកបំពាក់ម៉ូតថ្មី ម៉ីម៉ី 016 651 512/ 071 626 8888 10% #197-199Eo, Street128, Sangkat Mitpheap, Khan 7makara, Phnom Penh
278 ហាងលក់សំលៀកបំពាក់ លឹម ហុង 011 786 015 /012 673 305 5% National Road 7A Sangkat Suong, Krong Suong, Thbong Khmom Province

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨
សូមចុច នៅទីនេះ ដើម្បីទាញយករបាយការណ៍ឆ្នាំចុងក្រោយ ២០១៨។
បណ្តាញទីតាំងអេធីអឹម
សូមចុច នៅទីនេះ ដើម្បីមើលម៉ាស៊ីនអេធីអឹមរបស់ ហត្ថាកសិករ នៅទូទាំងប្រទេស។
លទ្ធផលសំរេចបានគិតត្រឹម៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨
ចំនួនការិយាល័យប្រតិបត្តិការ ១៧៨
ការិយាល័យកណ្តាល
ចំនួនបុគ្គលិកសរុប ៣,៩៩៧ នាក់
បុគ្គលិកភេទប្រុស ២,៨៣៣ នាក់
បុគ្គលិកភេទស្រី ១,១៦៤ នាក់
លទ្ធផលផលិតផលឥណទាន  
ផលប័ត្រឥណទានសរុប ៨៨៨.១ លានដុល្លារ
អតិថិជនឥណទានសរុប ១៤០,៨២០ នាក់
លទ្ធផលផលិតផលប្រាក់បញ្ញើសន្សំ  
ចំនួនប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុប ៥៦៣ លាន ដុល្លារ
អតិថិជនប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុប ២១៣,៩៥១ នាក់
ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម
សូមចុច នៅទីនេះ ឬអត្ថប្រយោជន៍ដែលអ្នករំពឹងទុក
កម្មវិធីធនាគារចល័ត
ទំព័រផ្លូវការ