សណ្ឋាគារនិងផ្ទះសំណាក់

  

Name of partnership Contact Discount
Address
406 សណ្ឋាគារ លែនស៍ ខត 086 958 181 10% "#42-44, St.136, Sangkat Phsar Kamdal, KhanDaun Penh, Phnom Penh"
408 សណ្ឋាគារ ខមហ្វត ស្តារ២ 012 727 972 3% "#27, St.200, Sangkat Phsar Thmey3, KhanChamkar Morn"
449 ឈាង ហេង សួគ៌ា 011 975 666 USD1 ក្នុង 1 យប់ Samrong Village,Veal Renh Commune,Prey Nob District,
474 សួគ៏ា ផ្ទះសំណាក់ 011 526 226 USD1 ក្នុង 1 យប់ Street Ekreach ,Sangkat 02 Preah Sihanouk Municipal
519 ផ្ទះសំណាក់ ប៊្លូស្កាយ 016 377 775 / 089377 775 USD 2 ក្នុង 1 យប់ Phum 01 Sangkat 02 Preah Sihanouk Province
547 ឈាង ហេង សួគ៌ា 011 975 666 1ដុល្លារក្នុងមួយយប់ Samrong Village,Veal Renh Commune,Prey Nob District, Preah Sihanouk Province
574 ផ្ទះសំណាក់​ ដឹមូន 016 968 606 "0.5$ for room price 13$1$ for room price 15$" #2B4, St.51, Sangkat Phsar Thmey I
636 សណ្ឋាគារ សេវិន ដេអ៊ិន 087 997 001/089 866 670 5% Louri village, Sangkat Roka Khnong, Krong Dounkeo, Takeo
646 ត្បូង ពេជ្រ 016 584 958 $0.5 ក្នុងមួយយប់ 3Village, Sangkat 2, Preah Sihanouk Province
647 បញ្ញា យ៉ា 069 909 076 $0.5 ក្នុងមួយយប់ 3Village, Sangkat 1, Preah Sihanouk Province
654 Ny Ka Smy ផ្ទះសំណាក់ 092/016727666 10% #52B, St.105 ^ St. 446, Sangkat Toul Tum Poung1 ,Khan Chamkamorn Phnom Penh
716 ផ្តះសំណាក់ ផ្ទះមាស 010​ 767 767 5% - 10% # 290ABC-32A, St. 374, S/K Toul Svay Prey, Khan Chamkamorn, Phnom Penh
721 សន្តិភាព 011 762 978 $1 ក្នុងមួយយប់ Phum4 Sangkat4 Preah Sihanouk Province
722 ឌី.ឌី.ម៉ាកII 098 458 889 $1 ក្នុងមួយយប់ Phum 3 Sangkat 2 Preah Sihanouk Province
730 ផ្ទះសំណាក់ ចំរើនសៀងហៃ 012 643 638, 062 4 577 778, 062 6 666 588 0.5$-1$ Street 6A, Kompong Thom Commune, Krong Kompong Thom , Kompong Thom Province
731 ផ្ទះសំណាក់ ចំរើនលាភ 062 210 484, 092 728 184, 088 8 637 437 0.5$-1$ Street 6A, Kompong Thom Commune, Sangkat kompong Rotes Krong Stoueng Sen Kompong Thom Province
737 សណ្ឋគារ សុង ដារ៉ា 092 661 616 1-2$ Poipet
738 ផ្ទះសំណាក់ វិមានជ័យ 077 676 636/ 099 975 597 10% Mong Banrang Commune, Sangkat Pa er, Krong Kompong Chhnang, Kompong Chhnang Province.

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨
សូមចុច នៅទីនេះ ដើម្បីទាញយករបាយការណ៍ឆ្នាំចុងក្រោយ ២០១៨។
បណ្តាញទីតាំងអេធីអឹម
សូមចុច នៅទីនេះ ដើម្បីមើលម៉ាស៊ីនអេធីអឹមរបស់ ហត្ថាកសិករ នៅទូទាំងប្រទេស។
លទ្ធផលសំរេចបានគិតត្រឹម៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨
ចំនួនការិយាល័យប្រតិបត្តិការ ១៧៨
ការិយាល័យកណ្តាល
ចំនួនបុគ្គលិកសរុប ៣,៩៩៧ នាក់
បុគ្គលិកភេទប្រុស ២,៨៣៣ នាក់
បុគ្គលិកភេទស្រី ១,១៦៤ នាក់
លទ្ធផលផលិតផលឥណទាន  
ផលប័ត្រឥណទានសរុប ៨៨៨.១ លានដុល្លារ
អតិថិជនឥណទានសរុប ១៤០,៨២០ នាក់
លទ្ធផលផលិតផលប្រាក់បញ្ញើសន្សំ  
ចំនួនប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុប ៥៦៣ លាន ដុល្លារ
អតិថិជនប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុប ២១៣,៩៥១ នាក់
ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម
សូមចុច នៅទីនេះ ឬអត្ថប្រយោជន៍ដែលអ្នករំពឹងទុក
កម្មវិធីធនាគារចល័ត
ទំព័រផ្លូវការ