ក្លឹបហាត់ប្រាណនិងកីឡា

  

Name of partnership Contact Discount
Address
40 ចូអ៊ី 069 6889 777 20-30% Street Ta Pol, Sangkat Svay Dongkom, Krong Siem Reap, Siem Reap
143 ញូស្តា KTV 010 305 858 10% Street 171 SangKat Teok Tlar Khan Sen Sok Phnom Penh
318 ក្លឹបហាត់ប្រាណ168 012 888 424 25% #168 St 271 Sangkat Tektlar Khan Sen Sok Phnom Penh
319 ក្លឹបហាត់ប្រាណ​ អេស ហ្វិតណេស 069 828 787 10% # 51 St 440, Sangkat Toultom pongI, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh.
320 ក្លឹបហាត់ប្រាណ​ អេស ហ្វិតណេស 069 828 787 10% #55 St 218, Sangkat Tel LaorkIII, Khan Toul kork, Phnom Penh
343 Sea Stone Fitness Center 077 671 231 10% # 10 St.219 Sangkat PshardepovI, Khan Toul Kork, Phnom Penh
521 មីងហ៊ួ ស្ព័តក្លិប 017 617 627 "35% (សម្រាប់ការជាវកាតសមាជិក)" st 163, sangkat Olympic, Khan Chamkamorn
648 សំនៀង សុខា 096 5064391 5% 156Eo, Street National Road 05, Lu Village, Sangkat Svay Pak, Khan Russy Keo, Phnom Penh
678 ភ្នំពេញថ្មីស្ពតឃ្លឹប 017 73 96 73 10%-20% #504, St1988, Sangkat Phnom Penh Thmei, Khan Sen Sok, Phnom Penh
720 សេះ ស 010 343426 10% 1552Eo, Street Betong Sangkat Chrangchamras2 Ruseeykeo Phnom Penh
847 ញ៉ូស្តារ 012 849 328 10% Nº549, Street Lok Ta Neay, Phum Wat Bo, Sangkat Sala kom Rerk, Krong Siem Reap, Siem Reap.

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨
សូមចុច នៅទីនេះ ដើម្បីទាញយករបាយការណ៍ឆ្នាំចុងក្រោយ ២០១៨។
បណ្តាញទីតាំងអេធីអឹម
សូមចុច នៅទីនេះ ដើម្បីមើលម៉ាស៊ីនអេធីអឹមរបស់ ហត្ថាកសិករ នៅទូទាំងប្រទេស។
លទ្ធផលសំរេចបានគិតត្រឹម៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨
ចំនួនការិយាល័យប្រតិបត្តិការ ១៧៨
ការិយាល័យកណ្តាល
ចំនួនបុគ្គលិកសរុប ៣,៩៩៧ នាក់
បុគ្គលិកភេទប្រុស ២,៨៣៣ នាក់
បុគ្គលិកភេទស្រី ១,១៦៤ នាក់
លទ្ធផលផលិតផលឥណទាន  
ផលប័ត្រឥណទានសរុប ៨៨៨.១ លានដុល្លារ
អតិថិជនឥណទានសរុប ១៤០,៨២០ នាក់
លទ្ធផលផលិតផលប្រាក់បញ្ញើសន្សំ  
ចំនួនប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុប ៥៦៣ លាន ដុល្លារ
អតិថិជនប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុប ២១៣,៩៥១ នាក់
ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម
សូមចុច នៅទីនេះ ឬអត្ថប្រយោជន៍ដែលអ្នករំពឹងទុក
កម្មវិធីធនាគារចល័ត
ទំព័រផ្លូវការ