ហាងលក់រថយន្ដនិងយានដ្ឋាន

  

Name of partnership Contact Discount
Address
684 យានដ្ឋាន វុត្ថា 012 577 601/ 012 363 807 5% #55, St. 257, Sangkat Toek Laork 3, KhanToul Kork, Phnom Penh
725 មិត្តភាព 092 868 323 5% Nº153, Street 113, Sangkat Beoung Keng Kong 3, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh.
727 ស៊ុយ ស៊ូគី វើល 012 244 424 10-20$ Streeet 6A, Phum Bantaychas, Sangkat Slogram, Krong SRP, SRP
732 ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈតេលា យូរី ខេត្តកំពង់ធំ 012 898 514 100/លិត្រ Street 6A, Balanglec Commune Sangkat Domrey Cheon Klar Krong Stoueng Sen, Kompong Thom Province
742 ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈតេលា ឃឹម កុយ 088 8383 887 / 015 383 887 3% St.06, Phum Taing Krosang, Khum Taing Krosang, Santok District, Kompong Thom Province
754 ហាងលក់ម៉ូ​តូ ហុងដា ឈួ ស៊ុន 092 999 566/ 097 555 9777 5% St.14 Phum TrapaingPreing, Sangkat Steuong Treng, Krong Steuong Treng.
761 ហាងលក់ និងចែកចាយម៉ាស៊ីន យ៉ាន់ម៉ា ឃី តារា 088 89 10 889 50$-200$ National Road06, Thnol Bek Village, Tropeang Rossey Commune, Kompongf Svay District, Kompong Thom province.
765 ហាងលក់ម៉ូតូ ហុងដា​ ទ្រឿង ពៅឡាំ 012 540 132 10$ Phum 3, Sangkat Preas Punlea, Krong Serey Sophorn, BMC
793 ហាងលក់កង់ ហែម ខាន់ 011 932 988 5% #34-35, Sangkat Svay Reang, Svay Reang Municipal
868 ​អេង ហុក 012 345 573 5-10% Street 03, South Pursat market
869 តូតាឈី​ 017 999 544 / 070 800 816 20% # 108, St. 193, Toul Svay Prey, Chamkarmorn, Phnom Penh
870 តូតាឈី​ 017 999 544 / 070 800 816 20% # 10, St. 70 and sincere, Khan Daun Penh, Phnom Penh
871 តូតាឈី​ 017 999 544 / 070 800 816 20% Garage HKS, # 430 neighborhood Deum, Phnom penh

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨
សូមចុច នៅទីនេះ ដើម្បីទាញយករបាយការណ៍ឆ្នាំចុងក្រោយ ២០១៨។
បណ្តាញទីតាំងអេធីអឹម
សូមចុច នៅទីនេះ ដើម្បីមើលម៉ាស៊ីនអេធីអឹមរបស់ ហត្ថាកសិករ នៅទូទាំងប្រទេស។
លទ្ធផលសំរេចបានគិតត្រឹម៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨
ចំនួនការិយាល័យប្រតិបត្តិការ ១៧៨
ការិយាល័យកណ្តាល
ចំនួនបុគ្គលិកសរុប ៣,៩៩៧ នាក់
បុគ្គលិកភេទប្រុស ២,៨៣៣ នាក់
បុគ្គលិកភេទស្រី ១,១៦៤ នាក់
លទ្ធផលផលិតផលឥណទាន  
ផលប័ត្រឥណទានសរុប ៨៨៨.១ លានដុល្លារ
អតិថិជនឥណទានសរុប ១៤០,៨២០ នាក់
លទ្ធផលផលិតផលប្រាក់បញ្ញើសន្សំ  
ចំនួនប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុប ៥៦៣ លាន ដុល្លារ
អតិថិជនប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុប ២១៣,៩៥១ នាក់
ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម
សូមចុច នៅទីនេះ ឬអត្ថប្រយោជន៍ដែលអ្នករំពឹងទុក
កម្មវិធីធនាគារចល័ត
ទំព័រផ្លូវការ