គណនីសន្សំផលច្រើន​

 
ផលិតផលសន្សំផលច្រើន គឺជាប្រភេទគណនីដ៏ពិសេសមួយដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់អតិថិជនរូបវន្តបុគ្គលដែលកំពុង ជួបប្រទះនូវការលំបាកក្នុងការស្វែងរកការដាក់ប្រាក់សន្សំមួយដែលទទួលបានទាំងការប្រាក់ខ្ពស់ និងងាយស្រួលដកប្រាក់ ក្នុងពេលវេលាដ៏ចាំបាច់ណាមួយភ្លាមៗ។ ជាមួយផលិតផលនេះ អតិថិជននឹងទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ ប្រហាក់ប្រហែលនឹងគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់អាស្រ័យតាមសមតុល្យជាក់ស្តែងដែលអតិថិជនមានក្នុងគណនី ប្រចាំថ្ងៃ។ លើសពីនេះទៅទៀត អតិថិជនអាចដកប្រាក់បានយ៉ាងងាយស្រួលតាមរយៈការិយាល័យ ម៉ាស៊ីនអេធីអឹម និងសេវាធនាគារចល័ត របស់ ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត។
 
សមតុល្យគណនីប្រចាំថ្ងៃ (ដុល្លារអាមេរិក) ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ប្រាក់រៀលខ្មែរ ប្រាក់បាតថៃ
≥ ២៥០ - ៥.០០០ ៤.០០% ៤.២៥% ៤.០០%
> ៥.០០០ - ១៥.០០០ ៤.៧៥% ៥.០០% ៤.៧៥%
> ១៥.០០០ ៥.២៥% ៥.៥០% ៥.២៥%

* សមមូលទៅនឹងរូបិយប័ណ្ណខ្មែររៀល និងថៃបាត

អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម ៖
  • ទទួលបានសៀវភៅធនាគារលើកដំបូង ដោយឥតគិតថ្លៃ
  • មិនគិតកម្រៃសេវាទៅលើការចុះឈ្មោះ និងការថែរក្សាកាតអេធីអឹមសម្រាប់ឆ្នាំដំបូង
  • មិនគិតកម្រៃសេវាទៅលើការចុះឈ្មោះ និងការថែរក្សាសេវាធនាគារចល័តសម្រាប់ឆ្នាំដំបូង
បញ្ជាក់៖
  • អត្រាការប្រាក់ដែលផ្តល់ជូននេះមានរយៈពេលកំណត់។ សូមរក្សាសិទ្ធក្នុងការកែប្រែដោយមិនមានការជូនដំណឹងទុកជាមុន។
  • លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត

* កម្មវត្ថុ

* នាមត្រកូល-នាមខ្លួន

* អ៊ីម៉ែល

* លេខទូរសព្ទ

* បញ្ចេញមតិ

* Security Code  
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨
សូមចុច នៅទីនេះ ដើម្បីទាញយករបាយការណ៍ឆ្នាំចុងក្រោយ ២០១៨។
បណ្តាញទីតាំងអេធីអឹម
សូមចុច នៅទីនេះ ដើម្បីមើលម៉ាស៊ីនអេធីអឹមរបស់ ហត្ថាកសិករ នៅទូទាំងប្រទេស។
លទ្ធផលសំរេចបានគិតត្រឹម៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨
ចំនួនការិយាល័យប្រតិបត្តិការ ១៧៨
ការិយាល័យកណ្តាល
ចំនួនបុគ្គលិកសរុប ៣,៩៩៧ នាក់
បុគ្គលិកភេទប្រុស ២,៨៣៣ នាក់
បុគ្គលិកភេទស្រី ១,១៦៤ នាក់
លទ្ធផលផលិតផលឥណទាន  
ផលប័ត្រឥណទានសរុប ៨៨៨.១ លានដុល្លារ
អតិថិជនឥណទានសរុប ១៤០,៨២០ នាក់
លទ្ធផលផលិតផលប្រាក់បញ្ញើសន្សំ  
ចំនួនប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុប ៥៦៣ លាន ដុល្លារ
អតិថិជនប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុប ២១៣,៩៥១ នាក់
ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម
សូមចុច នៅទីនេះ ឬអត្ថប្រយោជន៍ដែលអ្នករំពឹងទុក
កម្មវិធីធនាគារចល័ត
ទំព័រផ្លូវការ