សេវាប្រាក់បញ្ញើសន្សំ

ហត្ថាកសិករ បានបង្កើតនិងផ្តល់ជូននូវសេវាប្រាក់បញ្ញើសន្សំសំដៅដល់អតិថិជនដែលមានបំណងប្រើប្រាស់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំថ្ងៃតាមបណ្តាញប្រតិបត្តិការរបស់ហត្ថាកសិករទូទាំងប្រទេស ។ អតិថិជនគណនីសន្សំសំចៃ នឹងទទួលបាននូវអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំដ៏ប្រសើរេជាមួយនឹងសេវាកម្មបន្ថែមជាច្រើនទៀត រួមមាន សេវាអេធីអឹម សេវាធនាគារចល័ត សេវាផ្ទេប្រាក់ក្នុងស្រុក ជាដើម ។   ជាពិសេស គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ បាននឹងកំពុងផ្តល់ជូននូវអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំខ្ពស់ដល់រាល់អតិថិជនអ្នកដាក់ប្រាក់បញ្ញើទាំងអស់ ។ 

គណនីប្រាក់បញ្ញើសន្សំ​
  • គណនីសន្សំសំចៃ
  • គណនីអ៊ីហ្ស៊ី Ezzy
  • គណនីស្មាត Smart
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់
  • គណនីបញ្ញើកើនចំណូល
  • គណនីបញ្ញើកើនទ្រព្យ
 

* កម្មវត្ថុ

* នាមត្រកូល-នាមខ្លួន

* អ៊ីម៉ែល

* លេខទូរសព្ទ

* បញ្ចេញមតិ

* Security Code  
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៧
សូមចុច នៅទីនេះ ដើម្បីទាញយករបាយការណ៍ឆ្នាំចុងក្រោយ ២០១៧។
បណ្តាញទីតាំងអេធីអឹម
សូមចុច នៅទីនេះ ដើម្បីមើលម៉ាស៊ីនអេធីអឹមរបស់ ហត្ថាកសិករ នៅទូទាំងប្រទេស។
លទ្ធផលសំរេចបានគិតត្រឹម៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨
ចំនួនការិយាល័យប្រតិបត្តិការ ១៧៨
ការិយាល័យកណ្តាល
ចំនួនបុគ្គលិកសរុប ៣,៣៩៩ នាក់
បុគ្គលិកភេទប្រុស ២,៣២៩ នាក់
បុគ្គលិកភេទស្រី ១,០៧០ នាក់
លទ្ធផលផលិតផលឥណទាន  
ផលប័ត្រឥណទានសរុប ៦៩៦ លាន ដុល្លារ
អតិថិជនឥណទានសរុប ១៣៩,៧៣៧ នាក់
លទ្ធផលផលិតផលប្រាក់បញ្ញើសន្សំ  
ចំនួនប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុប ៤៣៩ លាន ដុល្លារ
អតិថិជនប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុប ២៣១,៤០៥ នាក់
ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម
សូមចុច នៅទីនេះ ឬអត្ថប្រយោជន៍ដែលអ្នករំពឹងទុក
កម្មវិធីធនាគារចល័ត
ទំព័រផ្លូវការ