សេវាឥណទាន

ហត្ថាកសិករ ផ្តល់ជូននូវសេវាឥណទានជាច្រើនប្រភេទដែលបម្រើជូនទៅតាមតំរូវការពីអតិថិជន  ទាំងការប្រើប្រាស់ទូទៅនិងតម្រូវការអាជីវកម្ម។  អតិថិជនទាំងអស់អាចធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយមន្រ្តីឥណទានរបស់ហត្ថាកសិករដោយមិនគិតថ្លៃ ដើម្បីទទួលយកសេវាឥណទានណាមួយដែលសមស្របបំផុតទៅនឹងតម្រូវការរបស់ពួកគេ ។

ប្រភេទសេវាឥណទានរបស់ហត្ថាកសិករ
  • ឥណទានទូទៅ
  • ឥណទានសហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម
  • ឥណទានប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន
  • ឥណទានកែលម្អគេហដ្ឋាន
  • ឥណទាននិស្សិតខ្មែរ
  • ឥណទានថែរក្សាអនាម័យ និងបរិស្ថាន
  • ឥណទានកាតគ្រី

* កម្មវត្ថុ

* នាមត្រកូល-នាមខ្លួន

* អ៊ីម៉ែល

* លេខទូរសព្ទ

* បញ្ចេញមតិ

* Security Code  
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៦
សូមចុច នៅទីនេះ ដើម្បីទាញយករបាយការណ៍ឆ្នាំចុងក្រោយ ២០១៦។
បណ្តាញទីតាំងអេធីអឹម
សូមចុច នៅទីនេះ ដើម្បីមើលម៉ាស៊ីនអេធីអឹមរបស់ ហត្ថាកសិករ នៅទូទាំងប្រទេស។
លទ្ធផលសំរេចបានគិតត្រឹម៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨
ចំនួនការិយាល័យប្រតិបត្តិការ ១៧៣
ការិយាល័យកណ្តាល
ចំនួនបុគ្គលិកសរុប ៣,២៦៥ នាក់
បុគ្គលិកភេទប្រុស ២,២២៨ នាក់
បុគ្គលិកភេទស្រី ១,០៣៧ នាក់
លទ្ធផលផលិតផលឥណទាន  
ផលប័ត្រឥណទានសរុប ៦៣០ លាន ដុល្លា
អតិថិជនឥណទានសរុប ១២៨,៩៩០ នាក់
លទ្ធផលផលិតផលប្រាក់បញ្ញើសន្សំ  
ចំនួនប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុប ៣៨៤ លាន ដុល្លារ
អតិថិជនប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុប ២២៦,១៣៦ នាក់
ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម
សូមចុច នៅទីនេះ ឬអត្ថប្រយោជន៍ដែលអ្នករំពឹងទុក
កម្មវិធីធនាគារចល័ត
ទំព័រផ្លូវការ