គម្រូបទបង្ហាញ
លោកអ្នកអាចទាញយក គម្រូបទបង្ហាញរបស់ហត្ថាកសិករតាមរយ:ទីតាំងខាងក្រោម៖
ជម្រើសទី ១ :
ទម្រង់ទំហំទាញយក
pptx865.10 KBទាញយក
ជម្រើសទី ២ :
ទម្រង់ទំហំទាញយក
pptx1.15 MBទាញយក

កំណត់ចំណាំ៖ គម្រូបទបង្ហាញនេះអនុញ្ញាតអោយតែបុគ្គលិកហត្ថាកសិករប្រើប្រាស់ប៉ុណ្ណោះ។
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨
សូមចុច នៅទីនេះ ដើម្បីទាញយករបាយការណ៍ឆ្នាំចុងក្រោយ ២០១៨។