ប្រសិនបើលោកអ្នកមានសំនួរ សំណូមពរ ឬមតិយោបល់ផ្សេងៗ សូមមេត្តាទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំតាមទម្រង់បញ្ចេញមតិយោបល់ខាងក្រោម៖

* កម្មវត្ថុ

* នាមត្រកូល-នាមខ្លួន

* អ៊ីម៉ែល

* លេខទូរសព្ទ

* បញ្ចេញមតិ

* Security Code  
បុគ្គលិកហត្ថាកសិករ
ប្រអប់បញ្ចេញមតិយោបល់ ឬcallcenter@hkl.com.kh
០២៣ ៩៩៩ ២៦៦
រាល់មតិយោបល់ សំនួរ ឬសំណូមពររបស់លោកអ្នកត្រូវបានរក្សាការសម្ងាត់។ ហើយយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយតបក្នុងកំឡុងពេល ៣០ថ្ងៃបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មាន។
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨
សូមចុច នៅទីនេះ ដើម្បីទាញយករបាយការណ៍ឆ្នាំចុងក្រោយ ២០១៨។
ទំព័រផ្លូវការ