គណនីបញ្ញើកើនចំណូល

គណនីបញ្ញើកើនចំណូល ជាប្រភេទគណនី បង្កើតឡើងសំរាប់អតិថិជនដែលចង់បានភាពងាយស្រួលក្នុងការដក ការប្រាក់មក ប្រើប្រាស់ក្នុងកំឡុងពេលដាក់ប្រាក់សន្សំមានកាលកំណត់។ ជាមួយប្រភេទគណនីនេះ អតិថិជនអាចដកការប្រាក់ បានរៀងរាល់ខែ នីមួយៗមិនផ្តោតលើរយៈពេលសន្សំឡើយ។ ដើម្បីបើកគណនីនេះ អតិថិជនត្រូវមាន សាច់ប្រាក់នៅ ក្នុងគណនី ៥០ដុល្លារ ឬ សមាមាត្រនឹង រូបិយប័ណ្ណផ្សេង ហើយអាច ជ្រើសរើសរយៈពេលពី ១ខែ ទៅ ៣៦ ខែ។

អត្រាការប្រាក់សម្រាប់រូបវន្តបុគ្គល
ខួបដាក់សន្សំ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ប្រាក់បាតថៃ ប្រាក់រៀលខ្មែរ
≥   ១ខែ ៣.២៥% ៣.២៥% ៣.៥០%
≥   ៣ខែ ៤.៥០% ៤.៥០% ៤.៧៥%
≥   ៦ខែ ​​៦.២០% ៦.២០% ៦.៤៥%
≥   ៩ខែ ​៦.៦៥% ​៦.៦៥% ៦.៩០%
≥ ១២ខែ ​៧.០០% ៧.០០% ៧.២៥%
≥ ១៨ខែ ​៧.៥៥% ៧.៥៥% ៧.៨០%
≥ ២៤ខែ ៧.៥៥% ៧.៥៥% ៧.៨០%
   ៣៦ខែ ៨.០០% ៨.០០% ៨.២៥%

អត្រាការប្រាក់សម្រាប់និតិបុគ្គល មិនមែនស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ
ខួបដាក់សន្សំ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ប្រាក់បាតថៃ ប្រាក់រៀលខ្មែរ
≥    ១ខែ ៣.០០% ៣.០០% ៣.២៥%
≥   ៣ខែ ៤.២០% ៤.២០% ៤.៤៥%
≥   ៦ខែ ៤.៧០% ៤.៧០% ៤.៩៥%
≥   ៩ខែ ៥.២០% ៥.២០% ៥.៤៥%
≥ ១២ខែ ៧.០០% ៧.០០% ៧.២៥%
≥ ១៨ខែ ៧.១៥% ៧.១៥% ៧.៤០%
≥ ២៤ខែ ៧.៣០% ៧.៣០% ៧.៥៥%
   ៣៦ខែ ៧.៣០% ៧.៣០% ៧.៥៥%

លក្ខខណ្ឌស្នើសុំសេវាកម្ម
អតិថិជនជាឯកជន
  • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ លិខិតឆ្លងដែន សៀវភៅគ្រួសារ ឬសៀវភៅស្នាក់នៅ ឬសំបុត្រកំណើត ឬប័ណ្ណមន្ត្រីរាជការ
  • ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណផេ្សងទៀតដែលមានភ្ជាប់រូបថតចេញដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច (មេឃុំ ឬប៉ូលីសប៉ុស្ដិ៏រដ្ឋបាល) ។
  • លិខិតឆ្លងដែន (មានសុពលភាពរយះពេល ៣ខែ)
  • អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង (លិខិតបញ្ជាក់កន្លែងស្នាក់នៅ ឬកិច្ចសន្យាការងារឬលិខិតបញ្ជាក់ពីអ្នកគ្រប់គ្រង ឬកិច្ចព្រមព្រៀងអាជីវកម្ម ឬលិខិតបញ្ជាក់បេសកកម្ម)
  • លេខទូរសព្ទ ឬទូរសារទំនាក់ទំនង ។
អតិថិជនជានិតិបុគ្គល
  • អាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្ម/លិខិតចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម
  • ឯកសារសម្គាល់ខ្លួនរបស់នាយក/ម្ចាស់ភាគហ៊ុន/ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម
  • សេចក្ដីបញ្ជាក់ពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្នុ្ងការបើកគណនី
  • លិខិតផ្ដល់សិទ្ធិដល់បុគ្គលដែលជាតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុន ឬអាជីវកម្ម
  • ឯកសារផ្លូវការផ្សេងៗទៀត ។
កំណត់សម្គាល់: អត្រាការប្រាក់ទាំងនេះរក្សាសិទ្ធកែប្រែដោយមិនជូនដំណឹងជាមុន។
មិនមានកម្រៃសេវាផ្សេងឡើយ។

* កម្មវត្ថុ

* នាមត្រកូល-នាមខ្លួន

* អ៊ីម៉ែល

* លេខទូរសព្ទ

* បញ្ចេញមតិ

* Security Code  
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨
សូមចុច នៅទីនេះ ដើម្បីទាញយករបាយការណ៍ឆ្នាំចុងក្រោយ ២០១៨។
បណ្តាញទីតាំងអេធីអឹម
សូមចុច នៅទីនេះ ដើម្បីមើលម៉ាស៊ីនអេធីអឹមរបស់ ហត្ថាកសិករ នៅទូទាំងប្រទេស។
លទ្ធផលសម្រេចបានគិតត្រឹម ៣១ មករា ២០២០
ចំនួនការិយាល័យប្រតិបត្តិការ ១៧៧
ការិយាល័យកណ្តាល
ចំនួនបុគ្គលិកសរុប ៤,៥៦៨ នាក់
បុគ្គលិកភេទប្រុស ៣,៣២១ នាក់
បុគ្គលិកភេទស្រី ១,២៤៧ នាក់
លទ្ធផលផលិតផលឥណទាន  
ផលប័ត្រឥណទានសរុប  ១,០៨៧ លានដុល្លារ
អតិថិជនឥណទានសរុប ១៧២,១៦៩ នាក់
លទ្ធផលផលិតផលប្រាក់បញ្ញើសន្សំ  
ចំនួនប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុប ៥៩១ លានដុល្លារ
អតិថិជនប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុប ២៦២,៤៩៨ នាក់
ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម
សូមចុច នៅទីនេះ ឬអត្ថប្រយោជន៍ដែលអ្នករំពឹងទុក
កម្មវិធីធនាគារចល័ត
ទំព័រផ្លូវការ