គោលនយោបាយឥណទានសង្ខេប

- អតិថិជនគោលដៅ
អតិថិជនគោលដៅរបស់ហត្ថាកសិករ គឺជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានទីលំនៅអចិន្រ្តៃយ៍ពិតប្រាកដ/អាសយ​ដ្ឋាន​បច្ចុប្បន្ន  ក្នុងដែនប្រតិបត្តិការរបស់ហត្ថាកសិកររួមមាន អ្នកមានប្រាក់បៀវត្ស អ្នកមានមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួន អ្នកជំនួញជាដើម។ល។

- អាជីវកម្មហាមឃាត់
រាល់សកម្មភាពអាជីវកម្មទាំងឡាយណា ដែលត្រូវបានហាមឃាត់ដោយបញ្ញត្តិនៃច្បាប់របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​។ សកម្មភាពអាជីវកម្មទាំងឡាយណា ដែលត្រូវបានហាមឃាត់ដោយបញ្ជីហាមឃាត់ផ្នែកបរិស្ថាន និង សង្គម (Environment and social exclusion list) (ដែលមានចែងនៅក្នុង​តារាងនៃឧបសម្ពន្ធ ​០១)។

- រូបិយប័ណ្ណ
ហត្ថាកសិករបានកំណត់ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ សម្រាប់ការផ្តល់ឥណទានរបស់ខ្លួន ជាបីប្រភេទដូចខាងក្រោម៖
លេខ រូបិយប័ណ្ណ អក្សរកាត់
ប្រាក់រៀល KHR
ប្រាក់ថៃបាត THB
ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក USD
 

- ឥណទានអតិបរមា
ហត្ថាកសិករ អាចផ្ដល់ឥណទានជូនអតិថិជនគឺរហូតដល់ ២%​​នៃមូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធរបស់ហត្ថាកសិករ។

- គោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់ឥណទាន
ហត្ថាកសិករអាចផ្ដល់ឥណទានជូនអតិថិជន ដែលមានគោលបំណង​ច្បាស់លាស់ សម្រាប់តែសកម្មភាពបង្កើត ទ្រទ្រង់ និង/ឬពង្រីកមុខរបរ ឬអាជីវកម្ម ដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូល​ ឬសម្រាប់ប្រើប្រាស់នានា។ ហត្ថាកសិករ បានកំណត់វត្ថុបំណងនៃការប្រើប្រាស់ឥណទាន ដូចមានលម្អិតខាងក្រោម៖
1.    ផលិតផលកសិកម្ម
2.    ជំនួញ និងពាណិជ្ជកម្ម
3.    សេវាកម្ម
4.    ដឹកជញ្ជូន
5.    សំណង់
6.    ទិញ និងសាងសង់ផ្ទះ
7.    ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន
8.    ផលិតកម្ម ឬសិប្បកម្ម

- របៀបសង
ហត្ថាកសិករ បានបង្កើតរបៀបសងជាច្រើនរបៀប ដើម្បីបំពេញឲ្យត្រូវលំហូរសាច់ប្រាក់ និងប្រាក់ចំណូលរបស់អតិថិជន​​​​​​​ ដូចជា ៖
១) សងរំលស់ប្រាក់ដើមថេរ និងការប្រាក់ប្រចាំខែ ឬសងការប្រាក់ និងប្រាក់ដើមថេរប្រចាំខែ
២) ការសងការប្រាក់ និងប្រាក់ដើមតាមដំណាក់កាល
៣) ការបង់ការប្រាក់ប្រចាំខែ និងប្រាក់ដើមនៅចុងវគ្គ។

- ការចូលយកព័ត៌មានបំណុលក្នុងប្រព័ន្ធក្រេឌីតប្យូរ៉ូ
គ្រប់អតិថិជនទាំងអស់ ទាំងអ្នកខ្ចី អ្នករួមខ្ចី និងអ្នកធានា គឺតម្រូវឲ្យធ្វើការឆែក ក្នុងប្រព័ន្ធក្រេឌីតប្យួរ៉ូ (CBC)

- សុវត្ថិភាពឥណទាន
ហត្ថាកសិករតម្រូវឲ្យអតិថិជនដាក់ទ្រព្យដាក់ធានា ដើម្បីសុវត្ថិភាពឥណទាន។ ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ហត្ថាកសិករក៏បានបើកចំហសម្រាប់អតិថិជនផងដែរ ទៅលើប្រភេទឥណទានមួយចំនួនដែលមិនតម្រូវឲ្យមានទ្រព្យដាក់ធានា (Unsecured Loan) ដោយផ្អែកលើប្រភេទផលិតផលដែលបានបង្កើតឡើង។ លក្ខខណ្ឌក្នុងការទទួលយកទ្រព្យដាក់ធានា និងលក្ខខណ្ឌតម្រូវផ្សេងៗទៀតត្រូវបានលម្អិតដូចខាងក្រោម៖
1.    ដី ផ្ទះ ឬអគារ (ប្លង់រឹង ឬប្លង់ទន់)
2.    ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ (វិញ្ញាបនបត្រ ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់)
3.    ទ្រព្យដាក់ធានាផ្សេងៗទៀត៖ កាតគ្រី ម៉ូតូ ឬឡាន ឯកសារបញ្ជាក់ពីកម្មសិទ្ធម្ចាស់តូប


- កម្រិតសិទ្ធិអនុម័តឥណទាន
ហត្ថាកសិករលីមីតធីត បានបង្កើតនូវរចនាសម្ពន្ធ និងកម្រិតសិទ្ធិអនុម័តឥណទានជា​​បីកម្រិតដូចខាងក្រោម៖
កម្រិតសិទ្ធិអនុម័តកម្ចី
គណៈកម្មាធិការឥណទានកម្រិតក្រុម​ប្រឹក្សា​ភិបាល  (BCC)
គណៈកម្មាធិការឥណទាន (MCC)
កម្រិតការិយាល័យកណ្តាល និងសាខា
 
១០-​ ការត្រួតពិនិត្យតាមដានឥណទាន
ការត្រួតពិនិត្យតាមដានឥណទាន ត្រូវធ្វើឡើងយ៉ាងតិច ១​ ដងក្នុងមួយឆ្នាំ។

១១- ការលុបបំណុលចេញពីបញ្ជី
ករណីដែលឥណទានគួរតែត្រូវបានលុបចោលមានដូចខាងក្រោម៖
1.   ការធានា​ ឬទ្រព្យធានាគ្រប់ប្រភេទត្រូវបានបញ្ចប់ និងបានលក់ចេញ ប៉ុន្តែទឹកប្រាក់ដែលលក់បានមិនអាចទូទាត់សងគ្រប់សមតុល្យឥណទានដែលនៅសល់​។
2.   ហត្ថាកសិករមិនអាចប្រមូល ឬ​មិនមានមូលហេតុសមស្របក្នុងការធានាថានឹងប្រមូលបានគ្រប់ចំនួនដែលដល់កាលកំណត់សង ស្របតាមលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចសន្យាឥណទាន
3.   សមភាគីបានក្ស័យធន ឬស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលរៀបចំឡើងវិញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ​ ដែលលទ្ធផលនែការរៀបចំឡើងវិញនេះ មិនអាចទូទាត់សងឥណទានបាន ឬឥណទានត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ថា បាត់បង់"

ឧបសម្ពន្ធ ​០១

បញ្ជីអាជីវកម្មត្រូវហាមឃាត់៖
1.    សកម្មភាពអាជីវកម្ម ដែលអាចបង្កឲ្យមានបញ្ហាដល់បរិស្ថាន និងសង្គមធ្ងន់ធ្ងរ ឬដែលនាំឲ្យមានប្រតិកម្ម មិនល្អយ៉ាងខ្លាំងពីអ្នកជិតខាងដូចជា៖ សំឡេង ឬក្លិន ឬបង្កផលអវិជ្ជមានធ្ងន់ធ្ងរដល់សហគមន៍ និងអ្នកជិតខាង។
2.    សកម្មភាពអាជីវកម្មទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័​ន្ធនឹងពលកម្មដោយបង្ខំ ឬពលកម្មកុមារ។
3.    សកម្មភាពអាជីវកម្មដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផលិត ឬជួញដូរអាវុធ និង គ្រាប់រំសេវ។
4.    សកម្មភាពអាជីវកម្មដែលពាក់ព័ន្ឋទៅនឹងល្បែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទ ឬកាស៊ីណូ។
5.    សកម្មភាពអាជីវកម្ម ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេវាកម្មពេស្យាចារ និងជួញដូរមនុស្សខុសច្បាស់។
6.    សហគ្រាសដែលផលិតថ្នាំជក់ និងសហគ្រាសដែលផលិតគ្រឿងស្រវឹងដែលមានជាតិអាកុលខ្ពស់ (សុរា) ផលិត​ និងជួញដូរគ្រឿងញៀន។
7.    ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មឈើ ឬការទិញបរិក្ខារធ្វើអាជីវកម្ម ឈើសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងព្រៃឈើ ឬតំបន់ព្រៃឈើដែលមានតម្លៃផ្នែកជីវសាស្ត្រចម្រុះ ឬសកម្មភាពដទៃទៀតដែលនាំឲ្យមានការកាប់ឆ្ការព្រៃច្រើន ជាពិសេសការកាប់ព្រៃឈើដែលបានហាមឃាត់ដោយរដ្ឋាភិបាលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងអន្តរជាតិ។
8.    សកម្មភាពអាជីវកម្មដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួញដូរសត្វព្រៃ និងផលិតផលសត្វព្រៃដែលបញ្ញត្តិដោយច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងច្បាប់អន្ដរជាតិ។
9.    សកម្មភាពអាជីវកម្ម ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផលិត ឬការជួញដូរថ្នាំសម្លាប់សត្វចង្រៃ ឬថ្នាំសម្លាប់រុក្ខជាតិដែលបញ្ញត្តិដោយច្បាប់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងច្បាប់អន្តរជាតិ។
10.  សកម្មភាពអាជីវកម្មដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផលិត ឬជួញដូរគ្រឿងឱសថ ដែលបញ្ញត្តិដោយច្បាប់ព្រះរាជាណាចត្រកម្ពុជា និងច្បាប់អន្តរជាតិ។
11.  សកម្មភាពអាជីវកម្មដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផលិត ឬជួញដូរ ឬប្រើប្រាស់សម្ភារមានសារធាតុវិទ្យុសកម្ម។
12.  សកម្មភាពអាជីវកម្មដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផលិត ឬការជួញដូរ ឬប្រើប្រាស់        ផលិតផលមានជាតិគីមីខ្ពស់ដែលមានគ្រោះថ្នាក់ ដូចជាសារធាតុ Polychlorinated biphenyls (PCBs) ដែលមាននៅក្នុងប្រេងបំលែងថាមពលចរន្តអគ្គិសនី និងនៅក្នុងឧបករណ៍បញ្ចូល/ដំឡើងភ្លើង Capacitors ឬ ឧបករណ៍បំផ្ទុះដំឡើងឬផ្តាច់ចរន្តអគ្គិ-សនីជាដើម Switchgears ដែលផលិតចន្លោះឆ្នាំ១៩៥០ និង១៩៨៥។
13.  សកម្មភាពអាជីវកម្មដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផលិត ឬការជួញដូរ ឬប្រើប្រាស់        ផលិតផលដែលមានសារធាតុដែលមានឥទ្ធិពលខ្ពស់នាំឲ្យខូចស្រទាប់អូហ្សូន។
14.  ការនេសាទខុសច្បាប់ ឬការនេសាទដោយអួនបណ្តែតទឹកក្នុងសមុទ្រ ដោយប្រើប្រាស់អួនដែលមានប្រវែងលើសពី ២,៥ គីឡូម៉ែត្រ និងសកម្មភាពនេសាទ ឬប្រើឧបករណ៍ខុសច្បាប់ដែលបញ្ញត្តិដោយច្បាប់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
15.  សកម្មភាពជំនួញឆ្លងប្រទេស ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទំនិញ ឬផលិតផលមួយទឹក ដែលអាចបង្កផលប៉ះពាល់ ឬគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់ដល់បរិស្ថាន ឬអ្នកប្រើប្រាស់ ដែលបាន បញ្ញត្តិរបស់ច្បាប់របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
16.  សកម្មភាពអាជីវកម្មដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រឆាំងសកម្មភាពលទ្ធិប្រជាធិប-        តេយ្យ ដូចជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាដើម…។ល។
17.  សកម្មភាពអាជីវកម្មដែលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់វត្ថុ ឬទីកន្លែងដែលជាកេរដំណែល ឬវប្បធម៌ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរ មានដូចជាសកម្មភាពកែប្រែ លុបបំបាត់​ ឬផ្លាស់ប្តូរ ឬបំផ្លាញជាដើម…។ល។
18.  សកម្មភាពអាជីវកម្មដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅដោយបង្ខំ ពីកន្លែងដែល ជាដែនដីមរតកជាដើម…។ល។
19.  និង/ឬ សកម្មភាពអាជីវកម្មផ្សេងទៀតដែលបានបញ្ញត្តិដោយច្បាប់ព្រះរាជាណា-ចក្រកម្ពុជា និងអន្ដរជាតិ។


អាជីវកម្ម / សកម្មភាពហាមឃាត់ដែលតម្រូវចំពោះការអនុលោមតាមច្បាប់៖
1) គ្រប់ទម្រង់ ឬ សកម្មភាពណាមួយដែលគាំទ្រការសូកប៉ាន់ ឬដែលអាចបណ្តាលឲ្យមានអំពើពុករលួយឬពុករលួយ
2) អាជីវកម្មណាដែលចាត់ទុកថាជារឿងអាសអាភាស និងផ្តល់សេវាផ្លូវភេទ
3) អាជីវកម្មដែលត្រូវបានដាក់កម្រិតដោយច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨
សូមចុច នៅទីនេះ ដើម្បីទាញយករបាយការណ៍ឆ្នាំចុងក្រោយ ២០១៨។
បណ្តាញទីតាំងអេធីអឹម
សូមចុច នៅទីនេះ ដើម្បីមើលម៉ាស៊ីនអេធីអឹមរបស់ ហត្ថាកសិករ នៅទូទាំងប្រទេស។
លទ្ធផលសម្រេចបានគិតត្រឹម ៣១ មករា ២០២០
ចំនួនការិយាល័យប្រតិបត្តិការ ១៧៧
ការិយាល័យកណ្តាល
ចំនួនបុគ្គលិកសរុប ៤,៥៦៨ នាក់
បុគ្គលិកភេទប្រុស ៣,៣២១ នាក់
បុគ្គលិកភេទស្រី ១,២៤៧ នាក់
លទ្ធផលផលិតផលឥណទាន  
ផលប័ត្រឥណទានសរុប  ១,០៨៧ លានដុល្លារ
អតិថិជនឥណទានសរុប ១៧២,១៦៩ នាក់
លទ្ធផលផលិតផលប្រាក់បញ្ញើសន្សំ  
ចំនួនប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុប ៥៩១ លានដុល្លារ
អតិថិជនប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុប ២៦២,៤៩៨ នាក់
ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម
សូមចុច នៅទីនេះ ឬអត្ថប្រយោជន៍ដែលអ្នករំពឹងទុក
កម្មវិធីធនាគារចល័ត
ទំព័រផ្លូវការ