ឡោហ្គោ
លោកអ្នកអាចទាញយកឡូហ្គោរបស់ហត្ថាកសិករតាមរយ:ទីតាំងខាងក្រោម៖
ជម្រើសទី ១ :
ទម្រង់ទំហំទាញយក
gif40.10 KBទាញយក
jpg345.91 KBទាញយក
png64.96 KBទាញយក

កំណត់ចំណាំ៖ ស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត: និមិត្តសញ្ញា គឺជាពាណិជ្ជនាម និងពាណិជ្ជសញ្ញាដែលបានចុះឈ្មោះរបស់ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត។ ពាណិជ្ជនាម និងពាណិជ្ជសញ្ញាទាំងនេះនឹងមិនអាចប្រើប្រាស់បានឡើយ ប្រសិនមិនមានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពី គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត ។
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨
សូមចុច នៅទីនេះ ដើម្បីទាញយករបាយការណ៍ឆ្នាំចុងក្រោយ ២០១៨។